Strategisk utblick 2009. Säkerhetspolitisk forsränning?

Författare: Niklas (red.) Granholm, Johannes (red.) Malminen, John (red.) Rydqvist
Ort: Stockholm
Sidor: 81
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-04-20
Rapportnummer: FOI-R--2745--SE
Nyckelord: ekonomisk kris, Nato, Norden, säkerhetspolitik, internationella försvarssatsningar, Arktis, krishantering, Europa, Ryssland, USA, kärnvapen, IT-krigföring, Asien, Kina, Korea, terrorism, Pakistan, energi, gas, Mellanöstern, Israel, Gaza, Europeiska Unionen, Afrika, Afrikanska Unionen, Internationella fredsfrämjande insatser
Keywords: economic crisis, Nordic Security, Security policy, Strategy, International defence expenditures, Arctic, Crisis managemant, Europe, Russia, nuclear weapons, IT-warfare, cyber-warfare, Asia, China, energy security, natural gas, Middle East, European Union, Africa, African Union, International peace-support operations
Sammanfattning: Syftet med studien - Strategisk utblick 2009 - är att bidra till den säkerhetspolitiska och strategiska diskussionen i Sverige.Studien är framåtblickande och uppmärksammar trender och möjliga konsekvenser på en rad geografiska och tematiska områden. Enskilt och tillsammans ger bidragen en rad olika perspektiv på viktiga utvecklingstendenser, som kan komma att förändra och påverka Sveriges säkerhetspolitiska och strategiska sammanhang. De 18 olika bidragen i denna studie indikerar en stark internationell dynamik på i stort sett alla områden. Förändringstakten i de internationella förhållandena visar tydliga tecken på att öka igen.Det är ännu för tidigt att avgöra om den snabba förändringstakten som bidragen visar på är ett tecken på ett förestående globalt systemskifte. Vad som dock är klart är att det svenska politiska och administrativa systemet står inför stora utmaningar. Politisk, ekonomisk och militär dynamik utvecklas ofta parallellt och oberoende av varandra. Men ibland sammanfaller de och driver snabbt fram en ny och oväntad utvecklingsriktning. Sverige måste vara berett att bevaka och analysera ett stort antal sakområden enskilt och i skiftande kombinationer. Sverige måste också vara berett att med tillgängliga resurser agera ensamt och i koalition. Utmaningar kommer ibland att behöva hanteras med kort varsel. Detta är ett bidrag för att bättre förstå hur dessa utmaningar kan se ut.
Abstract: The purpose of this study - Strategic Outlook 2009 - is tocontribute to the Swedish discussion on national strategy and security policy. The study analyses a number of international trends and their possible consequences from both geographical and thematical perspectives.The 18 articles in the study provide an array of the important trends and international developments that will influence and change the Swedish strategic context and thus have an impact upon Swedish security policy. Overall, the articles in this study indicate a strong international dynamic.The pace of change in the international field is increasing again. It is still too early to determine whether this dynamic has the strength to profoundly change the global system. What is clear, however, is that the Swedish political and administrative system faces several challenges. Political, economic, as well as military dynamics often develop in parallel and independently of each other. Sometimes these developments interact and drive events in a different and unexpected direction. In order to meet these challenges, Sweden has to analyse a great number of subjects areas and their different combinations. With limited resources, Sweden must adapt and stand prepared to act independently or in coalition. Challenges may have to be faced at short notice. This is contribution to better understand what those challenges may be.