Goal Conflicts in Adaptation to Climate Change. An inventory of goal conflicts tn the Swedish sectors of the built environment, tourism and outdoor recreation, and human health

Författare:

  • Karin Edvardsson Björnberg
  • Åsa Svenfelt

Publiceringsdatum: 2009-06-10

Rapportnummer: FOI-R--2747--SE

Sidor: 100

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • klimatförändringar
  • anpassning
  • målkonflikter
  • fysisk planering
  • muljömål
  • byggd miljö
  • turism och friluftsliv
  • hälsa

Sammanfattning

Beslut som rör anpassning till klimatförändringen innebär ofta ett val mellan olika handlingsalternativ, vilka enskilt eller tillsammans kan påverka möjligheten att nå andra samhällsmål. Ibland uppstår konflikter mellan målet om anpassning och andra samhällsmål. Det sker när genomförandet av en anpassningsåtgärd gör det svårare att nå något annat mål som beslutsfattaren själv eller någon annan vill uppnå. För att undvika negativa sidoeffekter på andra samhällsmål behöver beslutsfattaren känna till de kortsiktiga och långsiktiga (miljömässiga, ekonomiska, sociala och etiska) konsekvenserna av olika handlingsalternativ. Med andra ord, innan beslut om anpassning fattas behöver man inte bara kunna fastställa hur effektiv och kostnadseffektiv en åtgärd är utan även hur rimlig den är givet beslutsfattarens övriga mål. Idealt sett bör en åtgärd vara hållbar i den bemärkelsen att den på ett framgångsrikt sätt anpassar samhället till klimatförändringen samtidigt som den inte skapar onödiga konflikter med andra samhällsmål och värden. Det faktum att anpassningen till klimatförändringen ofta påverkar våra möjligheter att nå andra mål visar på behovet av att kunna förutsäga de miljömässiga, sociala och ekonomiska effekterna av enskilda anpassningsåtgärder, strategier och policys i ett tidigt skede i beslutsprocessen. För att säkerställa att klimatanpassningen är förenlig med andra strävanden behövs verktyg som kan användas för att förutsäga och värdera olika utfall liksom för att väga utfallen mot varandra i de fall de inte är förenliga. Det finns idag relativt begränsad forskning om målkonflikter i förhållande till klimatanpassning. Syftet med den här rapporten, som har producerats inom ramen för forskningsprogrammet Climatools (www.climatools.se), är att ge kunskap om vilken typ av målkonflikter svenska beslutsfattare (främst på lokal och regional nivå) kommer att behöva hantera när de fattar beslut om anpassning inom sektorerna byggd miljö, turism och friluftsliv samt hälsa. Rapporten visar att målkonflikter är relativt vanligt förekommande i anpassningsarbetet. Ibland handlar det om konflikter mellan målet om anpassning och målet om utsläppsbegränsningar ("mitigation"), som när luftkonditionering och andra mekaniska kylsystem som används för att begränsa hälsoeffekterna av t.ex. värmeböljor även bidrar till att öka utsläppen av växthusgaser. I andra situationer handlar det om att anpassningen gör det svårare att nå mål om bevarandet av värdefulla naturområden, som när skidanläggningar som omlokaliseras till platser med bättre snöförhållanden påverkar den biologiska mångfalden negativt. Ofta kan en och samma anpassningsåtgärd göra det svårare att nå en viss grupp av mål medan andra mål främjas. Det gör att beslut om anpassning till klimatförändringen ofta är komplexa och svåra att hantera. Olika typer av målkonflikter kräver troligtvis olika typer av lösningar. Ett av de kanske mest uppenbara sätten att förhindra uppkomsten av målkonflikter i anpassningsarbetet är att intensifiera arbetet med utsläppsbegränsningar, vilket i förlängningen medverkar till att färre anpassningsåtgärder behöver vidtas. Andra konflikter kan undvikas genom att man väljer en annan (mer hållbar) anpassningsåtgärd, eller för det fall inga hållbara anpassningsåtgärder står till buds satsar på forskning som kan bidra till att utveckla sådana. Som en del i det fortsatta arbetet inom Climatools kommer dessa metoder för konflikthantering, liksom andra, att studeras och preciseras i syfte att leverera användarvänliga verktyg som kan bistå planerare och beslutsfattare i deras anpassningsarbete.