Clouds at the horizon? Security challenges in South Africa's post-transition period

Författare:

  • Camilla Elowson

Publiceringsdatum: 2009-06-18

Rapportnummer: FOI-R--2765--SE

Sidor: 74

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Sydafrika
  • post-transition
  • demokratisering
  • säkerhetsutmaningar
  • utrikespolitik

Sammanfattning

Denna rapport analyserar den politiska utvecklingen under Sydafrikas posttransitionsperiod, med avsikt att peka på möjliga hot för den interna och regionala säkerhetssituationen. Rapporten, som är skriven inom ramen för Afrikaprojekt vid FOI, är indelad i tre delar. En första ambition är att beskriva huvudsakliga tendenser som har trätt fram som allt mer överhängande problem under ANC´s styre hittills. Detta inkluderar problem på gräsfotsnivå, liksom svagheter i samhällsstyrningen. I rapportens andra del analyseras betydelsen av de senaste politiska händelserna i Sydafrika, inklusive det nya politiska ledarskapet och det förändrade politiska landskapet. Slutligen diskuteras möjliga innebörder av den rådande politiska kontexten för Sydafrikas interna säkerhet, liksom för Sydafrikas vilja och kapacitet att engagera sig för fred och demokrati i regionen. Detta inbegriper en bedömning av hur Sydafrikas inrikes- och utrikespolitik kan utvecklas under den nya presidenten Jacob Zuma. Det är troligt att landets starka engagemang när det gäller afrikansk fred och säkerhet kommer att skifta till ett fokus på att leverera på den inhemska arenan. Angående Sydafrikas diplomatiska engagemang i Zimbabwe, är bedömningen att detta kommer att vara begränsat de kommande åren. Andra regionala risker inkluderar ett sviktande internationellt förtroende för Sydafrika, vilket skulle underminera dess roll som en stabiliserande kraft i regionen. Inrikespolitiskt sett kan fientliga protester och lokalt våld bli konsekvensen av brustna förväntningar hos befolkningen, samt av den osäkerhet som det nya politiska landskapet fört med sig. Framväxten av en styvare opposition kan också på ett mer framgångsfullt sätt exponera problem som associeras med ANC:s styre. Detta riskerar utlösa en våldsam reaktion bland människor som tjänar på vänskapspolitiken och beskyddarsystemet, samt leda till att det styrande partiet anammar ett mer auktoritärt styre för att kunna säkra sitt grepp om makten.