Kampen om "hearts and minds" i Afghanistan

Författare:

  • Stefan Olsson

Publiceringsdatum: 2009-09-22

Rapportnummer: FOI-R--2803--SE

Sidor: 54

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Afghanistan
  • counterinsurgency
  • COIN
  • talibanerna
  • ISAF
  • International Security Assistance Force
  • hearts and minds
  • pjyops
  • informationsoperationer

Sammanfattning

Efter åtta år i krig i Afghanistan framstår den numerärt och resursmässigt underlägsna talibanrörelsen som framgångsrik. En av orsakerna till detta sägs vara att talibanerna är bra på att vinna afghanernas "hearts and minds". De antas vara skickliga på propaganda och andra informationsaktiviteter. De internationella styrkor, ISAF, som ska stödja den afghanska regeringen antas vidare inte vara lika skickliga i denna kamp. Den här rapporten sammanfattar kunskapsläget ifråga om motståndsrörelsen i Afghanistan med avseende på kampen om "hearts and minds". Ett särskilt fokus läggs på diskussionen om hur motståndsrörelser ska bekämpas, på engelska kallat counterinsurgency, COIN. i denna kamp utgör propagandakriget en viktig del. Talibanernas opinionsbildande aktiviteter diskuteras och likaså ISAF:s psyopsverksamhet. Slutsatserna av rapporten är att "hearts and minds" främst bör ses som en fråga om samarbete. Talibanrörelsens framgång vilar på olika byars val att samarbeta med den. Bybornas val är ett resultat av rationella överväganden om vad de anser vara i deras längsiktiga intresse. Laglösheten är befolkningens största bekymmer och i många fall anser bybor att talibanerna är bättre på att upprätthålla lag och säkerhet än afghanska regeringen och ISAF. Därtill konstaterar rapporten att talibanernas skicklighet som propagandister sannolikt är överdriven, men att det opinionsbildande arbetet ändå sker på ett målmedvetet sätt. För motståndsrörelser är opinionsbildning i centrum och talibanerna agerar i konsekvens härmed. För ISAF:s del är dock situationen den omvända. Psyopsverksamheten är lågt prioriterad. Rapporten avslutas med att konstatera att för svenskt vidkommande behövs mer studier för strategi och taktik för bekämpning av motståndsrörelser, dvs. COIN. Därtill föreslås även att den opinionsbildande verksamheten förstärks.