Coordination and Coherence in the Peace Operation in the Democratic Republic of Congo

Författare:

  • Arvid Ekengard

Publiceringsdatum: 2009-09-29

Rapportnummer: FOI-R--2805--SE

Sidor: 57

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • fredsoperationer
  • samordning
  • ledning
  • Demokratiska Republiken Kongo
  • MONUC
  • Integrated Missions

Sammanfattning

Dagens multidimensionella ffredsfrämjande operationer kräver att många olika organisationer bidrar med sina respektive kompetenser. Detta skapar ett behov av koordinering för att säkerställa att olika delinsatser är ömsesidigt koherenta. Denna rapport analyserar hur sådan samordning har fungerat i fredsoperation i Demokratiska Republiken Kongo. Rapporten har skrivits för att komplettera den konceptuella forskningen inom FOI:s projekt Ledning i multifunktionella insatser. Detta projekt syftar till att stödja Försvarsmaktens Konceptutvecklingsenhet och särskilt dess arbete inför Multinational Experiment 6. Rapportens fokus ligger på FN-missionen i Kongo, MONUC. Det viktigaste instrumentet för att koordinera missionens arbete har varit Integrated Missions-konceptet. Kortfattat kan Integrated Missions gå ut på att ge Generalsekreterarens särskilda sändebud ansvar för att koordinera alla FN-organs verksamhet i ett givet land. I rapporten undersöks hur detta har fungerat i praktiken, särskilt på den lokala nivån. Utöver koordinering och samverkan inom MONUC diskuteras även koordinering mellan MONUC och viktiga aktörer: EU, kongolesiska myndigheter samt organisationer verksamma inom bistånd och humanitär hjälp. I ett separat avsnitt avhandlas koordinering inom säkerhetssektorreform (SSR). Fredsoperationen i Kongo har präglats av dåligt säkerhetsläge, närmast obefintlig infrastruktur och andra försvårande omständigheter. En genomgående frågeställning är hur dessa yttre förhållanden har påverkat samordning och arbetsfördelning mellan olika organisationer.