The Treaty of Lisbon and Civil Protection in the European Union

Författare:

  • Terese Åhman

Publiceringsdatum: 2009-11-10

Rapportnummer: FOI-R--2806--SE

Sidor: 80

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Lissabonfördraget
  • civilskydd
  • Civil Protection
  • solidaritetsklausulen
  • kommittén för inre säkerhet
  • krisberedskap
  • EU

Sammanfattning

Lissabonfördraget medför en rad förändringar som syftar till att demokratisera, legitimera och effektivisera arbetet i EU. I denna studie belyses vilka möjligheter och utmaningar Lissabonfördraget medför EU.s samarbete på området Civilskydd (civil Protection). Civilskydd föredragsfäst genom Lissabonfördraget för första gången som ett formellt politikområde inom EU samt blir ett område för delad kompetens mellan EU och medlemsstaterna. I Lissabonfördraget introduceras även en särskild solidaritetsklausul, som ur det korta perspektivet inte antas påverka civilskyddsområdet. På sikt ges dock incitament för att fördjupa samarbetet på området. Lissabonfördraget medför vidare att det kommer att vara viktigt för EU:s medlemsstater att agera proaktivt i EU:s policyprocess och bygga allianser för att kunna driva sina intressen på området. Lissabonfördraget innebär att eventuell ny lagstiftning på civilskyddsområdet, tidigare gällde konsensus. Goda relationer med Europaparlamentet kommer därmed också att vara viktigt. Lissabonfördraget introducerar även en ny kommitté för inre säkerhet inom rådet. Beroende på kommitténs funktion och sammansättning kan området civilskydd komma att beröras.