Produktion av vapenplutonium

Författare:

  • Fredrik Nielsen

Publiceringsdatum: 2009-09-21

Rapportnummer: FOI-R--2807--SE

Sidor: 71

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • kärnvapen
  • vapenplutonium
  • plutoniumproduktion
  • kärnreaktor
  • kärnbränsle

Sammanfattning

Denna rapport har som huvudsakliga syfte att undersöka vilka parametrar som kan varieras för att påverka resultatet vid produktion av vapenplutonium i kärnreaktorer samt utgöra en introduktion till reaktorberäkningar. Rapporten är indelad i två delar. Den första delen utgörs av en parameterstudie och syftar till att ge kännedom om vilka faktorer som har betydelse för produktion av vapenplutonium ur reaktorbränsle. Egenskaper hos olika reaktortyper, bränslesammansättningar, driftsförhållanden, etc. har studerats ingående och deras effekter har sammanställts. Den andra delen utgörs av en handledning till utbrännings- och kriticitetsberäkningar med avseende på plutoniumproduktion. Handledningen har som syfte att ge inblick i de beräkningar som ligger till grund för parameterstudien samt att ge läsaren möjlighet att genomföra enklare reaktorberäkningar med SCALE och MCNP. Samtliga resultat i rapporten kommer från simuleringar gjorda med beräkningsverktyg avsedda för utbrännings- och kriticitetsberäkningar.