Validering av SLB: Resultat från PTK 2008

Författare:

  • Mirko Thorstensson
  • Dennis Andersson
  • Pär-Anders Albinsson

Publiceringsdatum: 2009-10-05

Rapportnummer: FOI-R--2819--SE

Sidor: 94

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Stridsledningssystem Bataljon
  • SLB
  • Provturskommando
  • PTK
  • Validering
  • ISAM

Sammanfattning

Inom ramen för utvecklingen av Stridsledningssystem Bataljon (SLB) genomförs provturskommando (PTK) vid Bodens garnison under hösten 2008 och hela 2009. Under 2008 har SLB använts under olika övningar vid pansarbataljonen (Pbat) och då genomfördes validering med syftet att skapa underlag för kravställning av kommande SLB-etapper. Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) har fått uppdrag från Markstridsskolan (MSS) att stödja valideringen med hjälp av datainsamling, sammanställning och analys av data. Information har samlats in under olika tillfällen vid övningarna med hjälp av olika datakällor. Användarnas upplevelser av systemet har prioriterats och undersökts dels med enkäter, som implementerats i FM verktyg för datainsamling för förbandsvärdering ISAM, och dels genom utvärderingsdiskussioner i grupp. Teknisk data kring hur systemet använts har också samlats in och lagras och hanteras av FOI för kommande utnyttjande inom MSS. Valideringsarbetet under PTK 2008 har fokuserat att få fram ett underlag för hur SLB används vid förband inom bataljons ram, hur användarna upplever systemet och vilka förändringar förbandet vill se införda för att åstadkomma ett bättre system. Samtliga användare är mycket positiva och ser stora vinster med att använda systemet och ser också stor potential att generera mer effekt om SLB blir en naturlig del av verksamheten. De flesta brister som upptäcktes kan sammanfattas med det återkommande mantrat enkelhet och snabbhet. Man trodde på den generella idén med SLB och dess användning. Dock upplevdes det inte att SLB var bra anpassat och förberett för de övades olika roller. Problemet med anpassning insågs tidigt av ansvariga för PTK och stor del av de åsikter som kommit in och som redovisas i denna rapport bedöms kunna lösas genom anpassning av grunddata. En viktig lärdom är att lägga mer tid på att skräddarsy SLB till aktuell målgrupp med hjälp av grunddata. Resultat från SLB-valideringsarbetet i LTA samt i PTK kommer att kunna fungera som en checklista inför kommande övningar för vad som kan lösas med grunddata och vad som kräver särskild utveckling.