Taktiska Ad hoc-nät -- Broadcast med adaptiv datatakt

Författare:

  • Anders Hansson
  • Jimmi Grönkvist

Publiceringsdatum: 2009-11-06

Rapportnummer: FOI-R--2820--SE

Sidor: 12

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • ad hoc-nät
  • routing
  • broadcast
  • multicast
  • adaptiv datatakt

Sammanfattning

Mobila ad hoc-nät är trådlösa flerhoppsnät som har förmågan att dynamiskt anpassa sig efter varierande förhållanden. En stor taktisk vinst med ad hoc-nät är att de kan fungera oberoende av basstationer och annan fast infrastruktur om så krävs. Tekniken är lämplig både för fordonsburna och handburna enheter. Försvarsmakten har påbörjat anskaffning och utveckling av fordonsburna ad hoc-nät (GTRS, Gemensamt Taktiskt Radiosystem) och längre fram kommer även handburna enheter att vara av intresse. I ett helt mobilt radionät finns inga höga antenner. Kapaciteten är därför mer begränsad på grund av besvärliga utbredningsförhållanden jämfört med radionät som har fasta basstationer. Därför är det viktigt att radionätet kan hantera tillgängliga resurser effektivt. I den här rapporten ger vi en översiktlig beskrivning av broadcast och multicast, med fokus på hur adaptiv datatakt kan utnyttjas till detta. Broadcast i flerhoppsnät innebär att en sänder till alla, multicast innebär att en sänder till en utvald grupp i nätet. Denna typ av trafik förväntas utgöra en mycket stor andel av den totala trafiken i taktiska mobila radionät. Tyvärr gäller inte detta för kommersiella radiosystem, varför nya egna lösningar behövs. Med adaptiv datatakt kan man dynamiskt byta räckvidd mot kapacitet på länkarna i ad hoc-nätet. En stor fördel med detta är att noder nära varandra kan kommunicera med hög kapacitet; en annan fördel är att nätet kan förhindras att falla sönder genom att tillåta en lägre kapacitet på vissa länkar. Detta är relativt rättframt att tillämpa i cellulära system men är mer komplext för ad hoc-nät, speciellt för broadcast-trafik. Vi sammanfattar kort 2009 års forskning inom projektet "Kommunikation för tal- och databaserad stridsledning" för detta problemområde. Fyra metoder att utnyttja adaptiv datatakt i taktiska ad hoc-nät med broadcast-trafik har utvärderats.