Problem Statement - Objekt- och tjänstebaserad säkerhet

Författare:

  • Lars Westerdahl

Publiceringsdatum: 2009-10-16

Rapportnummer: FOI-R--2825--SE

Sidor: 25

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • SOA
  • Säkerhet som en tjänst
  • IT/IS-säkerhet
  • Tillit

Sammanfattning

Den här rapporten beskriver problemområdet och de mål som projektet Objektoch tjänstebaserad säkerhet har. Försvarsmakten har beslutat att utveckla sina ledningssystem mot en tjänstebaserad IT-arkitektur. Det är ett naturligt beslut då mer och mer av verksamheten går mot fredsbevarande insatser i samarbete med NATO och EU. Styrkan i en tjänstebaserad arkitektur ligger i dess förmåga att hantera skillnader i varierande antal användare samt att anpassa sig till nya förutsättningar. De säkerhetsmässiga förutsättningarna i en tjänstebaserad miljö är komplexa. En tjänst är en tillämpning av teknik och processer, vilka kan variera med tjänstens nyttjande. Det finns ett behov av en säkerhetslösning vilken bevarar fördelarna med tjänstebaserad arkitektur och samtidigt ger ett tillräckligt IT/ISsäkerhetsskydd.. Det här projektet skall undersöka möjligheterna att transformera delar av befintlig IT/IS-säkerhetsfunktionalitet till IT/IS-säkerhet vilken erbjuds i form av en distribuerad tjänst. I form av en tjänst kan säkerhetslösningen bättre anpassa sig efter användarnas antal samt ge ett mer dynamiskt nät.