Energilösningar inom Försvarsmakten: En diskussion kring värderingsmetoder

Författare:

  • Bengt Johansson
  • Roger Magnusson
  • Daniel Jonsson

Publiceringsdatum: 2009-11-18

Rapportnummer: FOI-R--2836--SE

Sidor: 43

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • energi
  • värderingsmetoder
  • Försvarsmakten

Sammanfattning

Energiförsörjningen är en central faktor för många verksamheter i samhället. Detta gäller inte minst inom Försvarsmakten där fordon, camper och fasta anläggningar är beroende av en säker energitillförsel. Val av energilösningar sker i många olika situationer och av olika beslutsfattare, vilket riskerar att leda till att olika aspekter(t.ex. miljö- och försörjningstrygghet) inte värderas på samma sätt i olika sammanhang. Ett metodiskt arbetssätt för att systematiskt värdera olika energilösningar kan öka förutsättningarna för att beslut inom organisationen blir konsistenta. Syfter med denna rapport är att redovisa ett urval metoder som kan stödja Försvarsmakten i beslut som rör den framtida energiförsörjningen. Dessa besut har olika karaktär och tidsperspektiv vilket i sig kan motivera olika angreppssätt. De resurser som står till buds bestämmer också i stor grad vilka angreppssätt som står till buds. Spannet av beslutssituationer sträcker sig från övergripande policy- och strategibeslut till enskilda beslut som kan röra t.ex. enstaka inköp av standardfordon. Viktiga delar i en beslutsprocess kan vara i) att identifiera övergripande målsättningar, beslutsfattare och aktörer, ii) att identifiera möjliga lösningar, problem och handlingsalternativ, iii) att identifiera parametrar och kriterier som kan användas för att spegla de övergripande målsättningarna, iv) att bedöma vilka utfall för de olika parametrarna som de olika handlingsalternativen ger upphov till, v) att väga de olika parametrarnas betydelse mot varandra, vi) att genomföra en övergripande värdering och analys, och vii) att genomföra känslighets- och osäkerhetsanalys. Några lämpliga utgångspunkter vid val av metod och verktyg kan vara att i) välja metoder och verktyg som inte är mer arbetskrävande, kostsamma eller komplicerade än vad som är nödvändigt, ii) välja metod utifrån vad som ska identifieras, beskrivas och bedömas, iii) identifiera de beslut som ska fattas och vilket underlag som krävs för besluten samt välja metod och verktyg utefter detta, vi) välja metod och verktyg efter den detaljeringsgrad som behövs för de beslut som ska fattas och v) välja metoder och verktyg som är begripliga för beslutsfattare. Man kan i litteraturen särskilja metoder som huvudsaken speglar en process och sådana som snarare fokuserar på ett visst verktyg. För vissa verktyg och metoder riktas intresset mot att på ett systematiskt sätt väga ihop olika parametrar för att möjliggöra en rangordning av olika alternativ. För andra metoder ligger i stället fokus på processen att säkerställa att all nödvändig kunskap för beslut finns på plats när beslutsfattaren ska rangordna alternativen. Det finns själ att tro att själva processen för värdering av energilösningar är viktig för Försvarsmakten. Att involvera en bred uppsättning kompetenser redan i ett tidigt skede är betydelsefullt för att generera olika handlingsalternativ, identifiera viktiga kriterier för att bedöma eneergilösningarnas egenskaper samt att värdera dessas vikt i olika sammanhang. För att värdera energilösningar för Försvarsmakten torde såväl energisäkerhetsmiljö- taktiska och kostnadsaspekter vara relevanta. Den vikt som läggs på de olika parametrarna kan förväntas skillja sig åt mellan olika fall, till exempel mellan om systemet huvudsakligen är tänkt att användas i övningssammanhang hemma eller vid skarpa utlandsinsatser. Scenariometodik kan vara lämplig som en del av analysen eftersom osäkerheterna är stora både med avseende på hur Försvarsmaktens verksamhet och uppdrag kommer att se ut och hur olika tekniska lösningar kommer att utvecklas. Även andra former av känslighetsanalyser är att rekommendera för att studera robustheten i gjorda värderingar. Ett möjligt problem i beslutsfattandet om energilösningar är att många beslut fattas på lägre nivå utan att det finns några försvarsövergripande strategiska beslut, vilket i sin tur riskerar att leda till icke sammanhängande inriktning på valet av energilösningar.Utvecklingen av en t. ex klimatstrategi och en fordonsstrategi skulle kunna ge vägledning och ligga till grund för riktlinjer för de många små besluten.