Statusrapport för DCMF - 2009

Författare:

 • Vahid Mojtahed
 • Martin Eklöf
 • Edward Tjörnhammar
 • Jelena Zdravkovic

Publiceringsdatum: 2009-12-31

Rapportnummer: FOI-R--2847--SE

Sidor: 22

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • konceptuell modellering
 • kunskapshantering
 • DCMF
 • återanvändbarhet
 • interoperabilitet
 • semantik
 • ontologi
 • resursbibliotek
 • modellbaserad utveckling

Sammanfattning

Stöd för att utveckla interoperabla simuleringar är i fokus inom området modellering och simulering (M&S). I sammanhanget har konceptuell modellering erkänts som ett viktigt steg i utvecklingsprocessen. En konceptuell modell bidrar till att förbättra den gemensamma förståelsen mellan alla intressenter som berörs av en simulering och är därmed nyckel till en framgångsrik transformering av användarkrav till färdiga simuleringar. Defence Conceptual Modelling Framework (DCMF) är FOI:s förslag till konceptuell modellering inom det militära området. DCMF-konceptet utvecklas i ett projekt vars mål är att skapa ett ramverk för att fånga, analysera, och representera konceptuella modeller. Modellerna är formella beskrivningar av processer, enheter, relationer, interaktioner mellan enheter, omgivningsfaktorer och annat som är väsentligt för militära operationer. Ett krav på modellerna är att de är generella och kan användas för att beskriva de typiska egenskaperna hos en mängd operationer. DCMF inkluderar även en process för att skapa de konceptuella modellerna. DCMF-konceptet är dock fortfarande ett ämne för forskning och utveckling, då dess samtliga delar inte är kartlagda ännu. Utöver processen finns ett antal viktiga komponenter som är under utveckling för närvarande, bl.a. form och innehåll för de olika kunskapskomponenter som produceras inom processen, samt det bibliotek som dessa ska förvaras i. Projektet har som ambition att prototyputveckla delar av DCMF i syfte att demonstrera dess nytta. Huvudverksamheten har därför fokuserat på fastställande av de krav som DCMF-biblioteket ska uppfylla och de konceptuella modeller som är tänkta att lagras där. Även val av lämpliga scenarier som grund för fallstudier, samt lämpliga gränssnitt mot användare för prototyparbetet har analyserats. Dessutom deltar projektet aktivt i en NATO-arbetsgrupp som också studerar problemområdet konceptuell modellering. Huvudsyfte med gruppens arbete är att definiera "konceptuell modellering för militär M&S", samt rekommendera en process för framtagande av konceptuella modeller. Dessa ska sedan paketeras som en uppsättning vägledande dokument (Guidelines) och levereras till såväl NATO som SISO som underlag för vidare standardiseringsarbete. Ett annat arbete som projektet försöker tappa av resultat till är den modellbaserade förmågeutveckling (MbFU) som är under införande i FM (genom användning av arkitekturramverket MODAF). Statusen hos samtliga ovanstående arbeten beskrivs översiktligt i rapporten.