GM-VV på svenska. Standardiserad metodik för VV&A inom M&S

Författare:

  • Sten-Åke Nilsson

Publiceringsdatum: 2009-12-31

Rapportnummer: FOI-R--2855--SE

Sidor: 27

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • VV&A
  • M&S
  • validering
  • verifiering
  • ackreditering
  • VV&A-process
  • VV&A-metodik

Sammanfattning

Verifiering, validering och ackreditering (VV&A) inom modellering och simulering är en process som syftar till att belysa trovärdigheten (korrekthet och tillförlitlighet) för en simuleringsmodell samt dess lämplighet för ett givet syfte: Verifiering är en process som avgör om en modell utvecklas korrekt enligt specifikationer; validering är en process som avgör om en modell är lämplig för ett givet syfte; ackreditering är ett officiellt bemyndigande att en modell får användas i ett visst syfte. VV&A-processen bidrar även till att fel och ofullständigheter kan upptäckas tidigt under utvecklingsfaserna, vilket är av betydande ekonomiskt intresse. Detta kräver en genomtänkt plan för generella VV&A-aktiviteter, vilka bör skräddarsys för den aktuella tillämpningen. GM-VV är namnet på en metodik för verifiering och validering (V&V) inom området M&S. GM-VV har en komplett beskrivning av processer, produkter och organisation som bör ingår i ett genomtänkt VV&A-arbete. GM-VV är till för att värdera modeller och simuleringar för en specifik användning. Genom att beskriva nytta, användbarhet, kostnad och risker är målet att härvid kunna ge ett bra beslutsunderlag för användningen. GM-VV beskriver definitioner, metoder, guidelines och tekniker för att hantera kommunikationen och samspelet mellan en problemägare/intressent, med de behov som han har, och en M&S-utförare samt för att analysera riskerna med att använda M&S för att lösa det existerande problemet/behovet. Metodiken beskriver och belyser vilka insatser som krävs för VV&A-arbetet.