Metodik och verktyg för bedömning av genomslagsförmåga hos RSV-stridsdelar

Författare:

 • Fredrik Bultmark
 • Bo Johansson

Publiceringsdatum: 2009-12-31

Rapportnummer: FOI-R--2856--SE

Sidor: 14

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • RSV
 • riktad sprängverkan
 • strålbildning
 • fragmentering
 • penetration
 • RSVID
 • HIPEN
 • LS-DYNA
 • GRALE

Sammanfattning

En grundläggande förmåga vid militära operationer är att kunna skydda fasta anläggningar, fältbefästningar och rörliga militära förband mot inkommande hot. RSV-stridsdelar utgör i detta sammanhang ett mycket allvarligt hot på grund av den stora penetrationsförmågan. I den här rapporten beskrivs några verktyg som kan användas för att uppskatta penetrationen av en RSV-stråle i enkla och skiktade mål. För att kunna beräkna penetrationsförmågan behöver tre skeenden behandlas: . Strålbildning . Strålens (eventuella) fragmentering . Strålens eller strålfragmentens penetration I rapporten diskuteras hur de olika programmen behandlar de olika skeendena och problem relaterade till dessa. En av slutsatserna är att de verktyg som finns idag kan användas för att uppskatta penetrationen av verkliga såväl som fiktiva stridsdelar mot mål bestående av ett eller flera material. För att säkerställa att de teoretiska resultaten är tillförlitliga behöver ett större experimentellt underlag sammanställas och dessa data används för att hitta de lämpligaste parametrarna för respektive stridsdel och målmaterial.