Nordic Mutual strategic Interests - A First Assessment

Författare:

  • Mike Winnerstig

Publiceringsdatum: 2009-12-23

Rapportnummer: FOI-R--2870--SE

Sidor: 14

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Norden
  • gemensamma strategiska intressen
  • nordiskt samarbete
  • säkerhetspolitik
  • försvarspolitik
  • Sverige
  • Finland
  • Norge

Sammanfattning

FOI Försvarsanalys arrangerade 20091014-16 en workshop för en ad hoc-tillsatt norsk-svensk-finsk arbetsgrupp under NORDSUP-samarbetets ram. Målet var att försöka identifiera gemensamma, nordiska strategiska intressen. Av olika skäl kunde inte danska eller isländska representanter delta. Resultaten som redovisas i denna rapport ska därför inte ses som representativa för danska eller isländska uppfattningar. Metodologiskt skapades först en enkel taxonomi i tre nivåer: strategiska kärnintressen ("core strategic interests"), aktuella strategiska intressen ("current grand strategy interests") och politisk-militära mål ("political-military objectives"). Därefter gjordes nationella presentationer av aktuella politiska deklarationer, strategier och andra liknande högnivådokument för att klargöra de olika nationella positionerna i centrala strategiska frågor. På basis av dessa nationella presentationer genomförde sedan arbetsgruppen en kollektiv analys av innehållet i dem och försökte identifiera de strategiska intressen som kan sägas vara gemensamma, dvs ömsesidiga och övergripande lika för alla de tre länderna. Slutligen gjordes några kvalifikationer av de framkomna resultaten beroende på vissa nationella olikheter i tolkningen.