Lägesrapport: Uppbyggnad av finkaliberanläggning

Författare:

  • Bo Johansson

Publiceringsdatum: 2009-12-31

Rapportnummer: FOI-R--2882--SE

Sidor: 23

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • finkaliber
  • splittersimulatorer
  • skydd
  • snedställningsvinkel
  • försöksanläggning
  • gränshastighet
  • gränsvinkel
  • V50

Sammanfattning

Det finns alltid en viss pendlingsrörelse i banan hos utskjutna projektiler som beror av vapen, skjutavstånd, pipslitage, räffelstigning, projektilens stabilitet mm. Detta kan resultera i en snedställningsvinkel hos projektilen vid anslag mot ett mål som är så stor att den märkbart påverkar penetrationen i målet. Vid försök som syftar till att bestämma lägsta hastighet eller minsta vinkel för perforation (gränsskjutningar) är det av synnerligen stor vikt att endast de skott där projektilens snedställningsvinkel är så liten att den har marginell inverkan på penetrationen används som underlag i analysen. Av detta skäl är det nödvändigt att kunna uppskatta projektilers snedställning vid anslag. För att effektivt kunna mäta snedställning på projektiler samt för att effektivisera gränsskjutningar byggs nu en finkaliberanläggning för automatiserade gränshastighetsskjutningar och gränsvinkelskjutningar. Mätsystemet består bland annat av två mätramar vid två positioner längs skjutriktningen som innehåller kameror. Vid varje position fotograferas projektilen i två vinkelräta projektioner. Från de två projektionerna beräknas projektilens totala snedställningsvinkel relativt skottlinjen. Ur bilderna vid de två positionerna fås även projektilens medelhastighet i intervallet. I rapporten beskrivs anläggningens funktion och vad som återstår för att anläggningen skall kunna tas i drift för gränsskjutningar. För en kortare överblick rekommenderas kapitlen 1, 2, 3.1 samt 6.