Metodik för värdering av vapenprestanda

Författare:

 • Pernilla Magnusson
 • Maj Britt Hansson
 • Mats Hartmann

Publiceringsdatum: 2009-12-31

Rapportnummer: FOI-R--2887--SE

Sidor: 23

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • vapenprestanda
 • vepeneffektivitet
 • vapensystem
 • vapenverkan
 • stridsdel
 • värdering
 • verkansvärdering
 • indirekt eld
 • direkt eld

Sammanfattning

En metodik för värdering av vapenprestanda/vapeneffektivitet har tagits fram på uppdrag av Försvarsmakten. Metodiken ska kunna användas för att snabbt och enhetligt kunna bistå Försvarsmakten (och t.ex. FMV) med underlag. Denna metodik föreslår ett arbetssätt för hur man kan gå tillväga för att värdera prestanda hos olika typer av vapen. I denna rapport ges olika exempel på utförda värderingsarbeten på vapenprestanda som sammanfattas i ett förslag på arbetsmetodik. Genom att konstruera metodiken utifrån utförda simuleringar får man bekräftelse på dess användbarhet. Som exempel på värderingar valdes två arbeten som gjordes på GBU12 respektive GBU12, GBU39 och GBU49 samt ett arbete på bataljonsartilleri. I samtliga exempel är återanvändning av indatafiler central och de två första visar att man även kan återanvända vissa resultatfiler (här filer med brisadpunkter). Den viktigaste delen av rapporten är dock kapitel 4 där den föreslagna metodiken redovisas, från planeringsstadiet till rapporteringen. Metodiken kan appliceras på både kända vapen där beskrivningar helt eller delvis finns för simuleringsverktyget, och även på nyare mindre kända vapen som saknar beskrivning vid arbetets början. De exempel som denna metodik bygger på är utförda i simuleringsverktyget AVAL (Assessment of Vulnerability And Lethality), men metodiken bör kunna nyttjas oavsett vilket verktyg man vill använda.