Afrikansk säkerhet i ett 20-årsperspektiv: Underlag till perspektivplaneringen. Underlag till Perspektivplaneringen

Författare:

  • Justin MacDermott
  • Karl Sörenson
  • Markus Derblom

Publiceringsdatum: 2010-01-26

Rapportnummer: FOI-R--2897--SE

Sidor: 33

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Afrika
  • säkerhetspolitik
  • framtidsstudier
  • strategisk utblick

Sammanfattning

Denna rapport belyser den strategiska utvecklingen i Afrika i ett tio- till tjugoårsperspektiv framåt i tiden. Rapporten utgår från Afrikas heterogenitet, med stora skillnader mellan regioner och stater. Förståelsen för denna heterogenitet är central för alla former av försök till strategiska prognoser, då den både förklarar och komplicerar bilden av Afrika på sikt. Skillnaderna avseende exempelvis välstånd, handel, politisk stabilitet, demokratisk utveckling, säkerhetspolitiska relationer m m kan både utgöra en grogrund för konflikter och skapa förutsättningar för samarbeten. Rapporten belyser därför Afrikas regionala aktörer, vilket följs av en diskussion kring förutsättningar och hinder för regionalt samarbete på kontinenten. Detta följs av en presentation av politiska, ekonomiska, militära, sociala och miljörelaterade frågor. Därefter förs en diskussion kring centrala externa aktörer, så som EU, USA och Kina. Rapporten avslutas med en rad slutsatser kring Afrikas säkerhetspolitiska läge i ett 20-årsperspektiv. Rapporten är framtagen av Afrikagruppen vid FOI som stöd för Försvarsmaktens perspektivplaneringsprocess.