Economic Causes of Civil War: The Role of 'Global Economic Structures

Författare:

  • Johan Tejpar

Publiceringsdatum: 2010-06-11

Rapportnummer: FOI-R--2899--SE

Sidor: 32

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • inbördeskrig
  • ekonomiska orsaker till inbördeskrig
  • globala ekonomiska strukturer
  • globalisering
  • 'greed and grievance'

Sammanfattning

I denna rapport görs en översyn av teorier om ekonomiska orsaker till inbördeskrig, framförallt teorier om begär (eng. greed), respektive teorier som bygger på missnöjesanledningar (eng. grievance). Dessa teorier speglar i stort den debatt som förs inom området. Avseende ekonomiska orsaker till inbördeskrig råder enighet om att den mest signifikanta orsaken är "möjligheten" att genomföra ett inbördeskrig, och att denna är nära sammanknuten med ekonomisk tillväxt och utveckling på ett mer generellt plan. Dock föreligger olika meningar om vad "möjlighet" utgörs av. I teorierna om begär anses ekonomiskt självintresse vara den huvudsakliga drivkraften till inbördeskrig. I teorierna om missnöjesanledningar analyseras inbördeskrig som en del av en större konfliktcykel som skiftar mellan olika typer av konflikter. Huvudpoängen är att missnöjesanledningar sällan direkt leder till inbördeskrig men att de är orsaken till mindre konflikter som på sikt riskerar att trappas upp och eskalera till inbördeskrig. En viktig slutsats i rapporten är att oberoende av vilken teori man väljer att tillskriva orsaken till ett inbördeskrig så spelar den globala ekonomin stor roll. I takt med att länder knyts tätare samman genom finansiella flöden, handel och migration ökar möjligheterna att finansiera ett inbördeskrig, eller en konflikt, och att den ska sprida sig över nationella gränser. I ett 20-års-perspektiv är det troligt att världsekonomin integreras ännu djupare och globala ekonomiska mönster har fortsatt stor inverkan på huruvida inbördeskrig utbryter eller ej. Denna påverkan kan ske i både positiv och negativ riktning.