Behovslanalys avseende Försvarsmaktens förbandsmålsättningsarbete

Författare:

  • Martin Eklöf
  • Niklas Hallberg
  • Joachim Hansson
  • Linda Sjödin
  • Magnus Sparf

Publiceringsdatum: 2009-12-17

Rapportnummer: FOI-R--2917--SE

Sidor: 40

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Förmågeutveckling
  • modellbaserad utveckling
  • MODAF
  • målsättningsarbete
  • förbandsutveckling

Sammanfattning

Försvarsmakten planerar att införa modellbaserad förmågeutveckling (MbFU) med Ministry of Defence Architecture Framework, MODAFT som beskrivningsramverk. Ett led i denna utveckling är att förändra sättet med vilket målsättningsarbete (framtagning av förbands- och materielmålsättningar) utförs inom Försvarsmakten. FOI stödjer Försvarsmakten (FM) i införandet av MBFU genom projektet Stöd till modellbaserad förmågeutveckling. En del av detta projekt avser stöd till INSS J0 Uppföljning & Förmågeutvecklingsavdelningen inriktat mot att upprätta en behovsbild avseende FM:s målsättningsarbete. Behov har identifierats genom tillämpning av en metod för kvalitetsdriven kravhantering. Denna metod bygger på intervjuer med personer som är aktiva inom den verksamhet som är i fokus för analysen. Under arbetet har tio personer, framförallt på ledande befattningar, med koppling till Försvarsmaktens förbandsutvecklingsverksamhet intervjuats. Baserat på intervjuerna har sedan behov identifierats som sedermera har analyserats och kategoriserats. Från ett övergripande perspektiv framstår följande behov vara av stor betydelse för respondenterna: - Behov av förbättrad styrning och kontroll, exempelvis genom tydligare operativa ramvillkor - Behov av ökad spårbarhet, från statsmakten krav ner till krav på enskilda tekniska system - Behov av formaliserade relationer och beroenden mellan samtliga resurser som tillsammans bidrar till krävda förmågor - Behov av en tydligare process för målsättningsarbete, med tydlig rollbeskrivning och ansvarsfördelning - Behov av ett stärkt organisatoriskt minne och former för utbyte av erfarenheter och kunskaper mellan utvecklingsofficerare Den framtagna behovsbilden kan användas för att definiera krav på Försvarsmaktens arbete avseende målsättningar, för att därefter gå vidare och utforma systemkrav på tekniska stöd, krav på kompetens, krav på utbildningar mm. För detta krävs i nästa fas någon form av avdömning och prioritering av behoven. För vissa delområden kan även en fördjupad behovsanalys krävas för att erhålla en mer komplett kravbild.