Distribuerade databaser i mobila trådlösa nät, del 2 - Scenariobaserade designförslag

Författare:

  • Anders Hansson
  • Erika Johansson
  • Jan Nilsson
  • Ulf Sterner
  • Åsa Waern

Publiceringsdatum: 2010-03-15

Rapportnummer: FOI-R--2933--SE

Sidor: 38

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • distribuerade
  • databaser
  • databasstrukturer
  • dataspridning
  • trådlösa

Sammanfattning

Många av de tjänster som är väsentliga i ett taktiskt mobilt nät kan dra fördel av en distribuerad databasstruktur som effektivt tillgängliggör data. Genom införandet av en sådan struktur kommer kommunikationsresurserna att kunna utnyttjas effektivare och fler användare kommer att få sitt informationsbehov tillgodosett. Vi beskriver här tre tjänster som kan dra nytta av en distribuerad databas; en stridsledningstjänst, en soldatstatustjänst och en videodistributionstjänst. I rapporten presenteras även två möjliga databasdesigner. En baserad på mellanlagring av tidigare efterfrågad data och en baserad på att data aktivt sprids till noder där den ofta är efterfrågad. Vi beskriver även två referensmetoder, en som bygger på att data alltid hämtas hos producenten och en som bygger på att all data sprids till alla. En övergripande teoretisk analys av de beskrivna metodernas lämplighet för de utvalda tjänsterna visar att det är svår att finna en databaslösning som lämpar sig för alla tjänsterna. En lämplig designfilosofi är därför att använda en hybridalgoritm som utnyttjar olika metoder för olika tjänster.