Metodik för utveckling av målschabloner i AVAL till simuleringsprogrammet BT46. Jämförelse av målschabloner från PTM respektive AVAL

Författare:

 • Sofia Hedenstierna
 • Mats Hartmann

Publiceringsdatum: 2010-02-24

Rapportnummer: FOI-R--2947--SE

Sidor: 17

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • sårbarhet
 • verkan
 • BT46
 • utbildningssystem
 • pansarterrängbil 203
 • patgb 203
 • ammunition
 • AVAL
 • PTM

Sammanfattning

Syftet med denna studie var att utvärdera hur sårbarhetsprogrammet AVAL kan användas som verktyg för att ta fram målschabloner till utbildningssystemet BT46. Studien inkluderade även en jämförelse av AVAL:s resultat för Pansarterrängbil 203 med den befintliga schablonen. De målschabloner som används idag är framtagna i programmet PTM. Målet är uppdelat i zoner och utslagssannolikheten vid träff i en zon är skattad genom antagande av plåttjocklek och placering av vitala delar. Resultaten från AVAL:s sårbarhetsanalyser antogs kunna ge mer detaljerade och realistiska utslagsvärden än de befintliga schablonerna. Denna studie jämförde AVAL och PTM som verktyg för att skapa målschabloner till BT46 genom att räkna om AVAL:s detaljerade resultat till medelvärden över de områden som motsvarar zonerna i BT46 systemet. Resultaten visade att AVAL och PTM skiljer sig åt i beräknad utslagssannolikhet för de flesta ammunitionssorter. Generellt ligger utslagsvärdena i PTM mycket högre än de framtagna i AVAL. Troligen pga. att ett genomslag av yttre pansar i AVAL inte automatiskt ger utslagning utan det krävs att projektilen eller sekundärsplitter träffar en vitaldel.