The impulsiveness correction factor for a mix of interference sources

Författare:

  • Karina Fors
  • Kia Wiklundh
  • Sara Linder

Publiceringsdatum: 2010-03-15

Rapportnummer: FOI-R--2962--SE

Sidor: 49

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • ICF
  • korrektionsfaktor
  • interferensmiljö
  • telekonflikt
  • Gauss approximation

Sammanfattning

Förenklade approximativa formler för att bestämma prestanda för digitala radio kommunikationssystem är önskvärda. Dagens befintliga metoder är relativt komplicerade och tidkrävande då prestanda ska beräknas för störningsmiljöer med impulsaktig karaktär. Det finns behov av förenklade metoder exempelvis i telekonfliktanalysverktyg och för frekvensbandsmätningar för att undersöka beläggningen av störningar och andra användare vid dynamisk spektrumaccess (DSA)-tillämpningar. En korrektionsfaktor (impulsiveness correction factor (ICF)) har tidigare föreslagits för att ge möjlighet att använda förenklade approximativa prestandaberäkningar. Med hjälp av korrektionsfaktorn kan den så kallade Gaussapproximationen av störningssignalen som ger enkla prestandaformler användas. Korrektionsfaktorn har i detta arbete utvecklats för att täcka en större grupp av störningstyper och radiosystem vilket innebär att dess användbarhet i praktiska tillämpningar ökar avsevärt. Korrektionsfaktorn används i Försvarsmaktens nya datorbaserade verktyg (NTK) för telekonfliktanalys liksom i FOI:s demonstratorverktyg GENESIS. Korrektionsfaktorn har publicerats i två vetenskapliga tidsskriftsartiklar. Detta projekt har finansierats av FMV.