Brussels without Muscles? Exploring the EU´s Management of its Gas Relationship with Russia.

Författare: David Harriman
Ort: Stockholm
Sidor: 74
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-03-26
Rapportnummer: FOI-R--2969--SE
Nyckelord: EUs politiska kapacitet, Ryssland, gas, externa och interna faktorer
Keywords: EU political capacity, Russia, gas, external and internal factors
Sammanfattning: EU är på många områden en stark aktör, rt.ex. inom frihandel, klimat och krishantering. I gasrelationen med ryssland har dock EU:s politiska kapacitet varit begränsad. En del av problemet ligger i bristen på enighet men detta är snarare ett symtom än en orsak. En central orsak återfinns i samspelet mellan externa och interna faktorer. De externa faktorerna, dvs. intressekonflikter mellan EU och Ryssland och det europeiska politiska systemets struktur, förstärker EU:s interna styrningsproblem. Detta är en effekt av att gasfrågan faller under olika politikområden (energi, externa relationer och säkerhetspolitik) inom vilka Kommissionen och medlemsstaterna har olika ansvar. Ett annat problem är att energi förvisso är Kommissionens ansvar men att den verkliga kompetensen finns hos medlemsstaterna. En förklaring är att den nuvarande multipolära strukturen i europeisk politik minskar utrymmet för samarbeten som gynnar EU som helhet; i det här fallet dess energisäkerhet. Dessa omständigheter förvärras bl.a. av att Kommissionen i förhållande till medlemsstaterna och medlemsstaterna sinsemellan har olika syn på rysk energipolitik. Andra nyckelfaktorer är bristen på transparens och konkurrens i gassektorn (vilket passar både Gazprom och stora företag inom EU) samt att vissa EU-länder är mer beroende av rysk gas än andra. även relationerna mellan Frankrike, Tyskland och Ryssland är viktiga. Tyskland och Frankrikes är centrala aktörer för EU:s energisäkerhet och deras stöd för gasledningen Nord Stream, motstånd mot ägarskapsåtskillnad i gassektorn (s.k. unbundling) och relativt varma Rysslandsrelationer har inte gynnat EU i gasrelationen med Ryssland. Genom Lissabonfördraget får Frankrike och Tyskland dessutom utökad makt. Detta i kombination med att EU:s och Rysslands intressekonflikter, strukturen i den europeiska politiken, den fortsatt delade synen på rysk energipolitik kvarstår, gör att utsikterna för att fördraget ska stärka EU:s maktposition mot Ryssland är begränsade.
Abstract: In many respects, the EU is a strong player on the world stage, for example, in trade, climate change issues and crisis management. In its relationship with Russia over gas supplay, however, the EU´s political capacity remains limited. Part of the problem lies in the lack of EU unity, but this is more a symptom than an actual cause. A key explanation is the interplay between external and internal factors. The external factors - that is the EU´s and Russia´s conflicting interests and the structure of the political system - reinforce the EU´s internal problems. This is an effect of that the gas issue falls under different policy areas (energy, foreign relations and security policy) within which the European Commission and the member states have different responsibilities. Another problem is that energy is the Commission´s responsibility, but the real competence lies with the member states. The current multipolar structure of European politics reduces the scope for cooperation that favours the EU as a whole - in this case its energy security. The fact that the Commission and member states, and the member states among themselves, have different views on energy policy vis-à-vis Russia exacerbates these circumstances. Other key factors are the lack of transparency and competition in the gas sector (which suits both the Russian company Gazprom and large EU companies) and the unbalanced dependence of EU countries on Russian gas. Relations between France, Germany and Russia are also important. Germany and France are key palyers for the EU´s energy security, and their support for the gas pipeline Nord Stream, their resistance to unbundling in the gas sector and their relatively warm relations with Russia have not strengthened the EU´s position in its gas relationship with Russia. Besides, the Lisbon Treaty increases France´s and Germany´s powers inside the EU. Combined with the conflicting interests of the EU nd Russia, the structure of European politics, and different views on Russian energy policy, this limits the room for hopes that the Treaty could strengthen the EU´s power position vis-à-vis Russia.