Olja och gas i ett nytt och förändrat Arktis. Energifrågans urtveckling mot bakgrund av regionens strategiska dynamik

Författare:

 • Niklas Granholm
 • Ingolf Kiesow

Publiceringsdatum: 2010-03-31

Rapportnummer: FOI-R--2971--SE

Sidor: 83

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • geostrategi
 • säkerhetspolitik
 • Arktis
 • sjöfart
 • Nordostpassagen
 • Nordvästpassagen
 • EU
 • NATO
 • klimatförändring
 • militärstrategi
 • kärnvapen
 • Norge
 • Finland
 • Sverige
 • Grönland
 • Danmark
 • Island
 • Ryssland
 • USA
 • Kanada
 • Kina
 • Storbritannien
 • Frankrike
 • Tyskland
 • energiutvinning
 • naturgas
 • pipelines
 • skiffergas
 • LNG
 • olja
 • isbrytare
 • energipolitik
 • energiförsörjning

Sammanfattning

Studien tar sin utgångspunkt i de analyser som pekar på att stora energi- och mineralresurser finns i Arktis. Osäkerhet råder dock om hur stora tillgångarna är och i vilken utsträckning det är värt att utvinna dem. I takt med ishavssmältningen blir Arktis mer tillgängligt för mänsklig aktivitet än det någonsin varit i modern tid. Samtidigt utvecklas energifrågan med avseende på arktis mot bakgrunden av att regionens geostrategiska betydelse ökar. Ryssland satsar stort, Norge likaså, medan Kanada och USA är försiktiga. Miljöhänsyn är viktigare i USA, Norge och Kanada än i ryssland. Analysen i denna studie tar sin utgångspunkt i denna fråga. Förutom energifrågan är andra faktorer också i rörelse. Sjöfartsfrågor, klimatfrågor, kärnvapenfrågans utveckling, övrig militärstrategisk utveckling, de överlappande territoriella anspråken, internationell säkerhetspolitisk utveckling och olika nationella strävanden är alla delar i en utveckling som inte enkelt låter sig beskrivas eller förutses. Dessa faktorer har olika karaktär och utvecklas enligt sin egen inre logik och hastighet. Hur de växelverkar i utvecklingen mot ett nytt Arktis blir därför svårt att förutse. Osäkerheten om den framtida utvecklingen i Arktis är alltså stor. Arktis kommer att bli tydligare länkat till utvecklingar i andra delar av världen än tidigare. Arktis blir inte som tidigare en fråga enbart för staterna i regionen. Intresset för arktis är i starkt ökande, inte bara från strandstaterna runt Norra Ishavet utan också från externa, främst statliga aktörer i Europa och Asien samt multilaterala organisationer som EU och NATO.