Guns and Butter Customs in Security Sector Reform

Författare:

  • Johannes Malminen
  • Johan Tejpar

Publiceringsdatum: 2010-06-01

Rapportnummer: FOI-R--2992--SE

Sidor: 38

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • säkerhetssektorreform
  • tull
  • ekonomiskutveckling
  • integrerad gränsövervakning
  • statsbyggnad
  • institutionell reform
  • internationell handel

Sammanfattning

Kopplingen mellan säkerhet och utveckling har blivit allt tydligare sedan kalla krigets slut. Konceptet säkerhetssektorsreformer (SSR) har utvecklats som ett verktyg för att hantera återuppbyggnadsskedet efter en konflikt. SSR består av många delkomponenter. Tullen ingår i gränsövervakningskomponenten tillsammans med migrationsverk och gränspolis. Trots att tullen direkt hanterar både ekonomiska och säkerhetsfrågor har fokus inom gränsövervakningskomponenten hittills legat på migrations- och gränspolisuppgifter. Syftet med denna rapport är att identifiera möjligheter och utmaningar med att stärka arbetet med tullverksamhet inom SSR. Resultaten visar att ökad tullkapacitet kan leda till många positiva effekter för både ekonomisk utveckling och säkerhet. tullen är viktig eftersom den underlättar för internationell handel, bidrar till att bygga annan institutionell kapacitet och generar egenförvärvad statsinkomst som kan användas i statsbyggnadsprocessen. Genom att stärka tullprocesserna ökar också kontrollen av det internationella flödet av människor och varor, vilket ökar möjligheteerna att hantera såväl traditionella som icke-traditionella hot. Exempelvis kan bättre kontroll av flödet av vapen och andra illegala varor minska möjligheterna att finansiera upprorsverksamhet. För näringslivet har tullprocedurer länge varit en viktig faktor för att bedriva internationell handel, medan utvecklingssektorn är mer splittrad i frågan. Institutioner som arbetar med ekonomisk utveckling har ofta en policy för handelsprocedurer, men just tullen är en känslig fråga och betraktas i första hand som en nationell angelägenhet. En framgångsfaktor för att stärka tullens roll i SSR är ett koordinerat angreppssätt mellan utvecklings- och SSR-aktörer. Nationella tullmyndigheteer behöver tydligare regeringsdirektiv för att verka för internationell kapacitetsuppbyggnad och SSR-aktörerbehöver både mer kunskap om tullens betydelse i återuppbyggnadsarbetet och ett tydligt mandat att agera.