Hyperspektral analys av celler och vävnad exponerade för luftburna partiklar

Författare:

  • Linnea Ahlinder
  • Lars Österlund

Publiceringsdatum: 2011-03-08

Rapportnummer: FOI-R--2995--SE

Sidor: 31

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Hyperspektral dataanalys
  • luftburna partiklar
  • nanopartiklar

Sammanfattning

Det finns en ökande kunskap om att exponering för luftburna partiklar kan vara ett hälso- och miljöproblem. Det finns därför behov att studera och kartlägga den typ av partikelexponering som försvaret måste hantera. Försvarets personal utsätts för partikelexponering i internationella uppdrag från industriella utsläpp, detonationsprodukter och förbränningsprodukter. Det pågår ett omfattande miljöarbete inom försvaret där man studerar livscykelaspekter på försvarsmateriel (energetiska material, isoleringsmateriel, saneringsmateriel etc.). Internationellt har även en ökad medvetenhet om miljö-, hälsoeffekter och dess koppling till direkta och indirekta kostnader börjat få genomslag. Mycket lite är dock känt om hälsoeffekter av små partiklar. Det är viktigt att belysa dessa aspekter, dels för att stödja riskanalyser kopplad till partikelexponering av försvarets personal eller konsekvenser av försvarets arbete, och dels för framtagande/upphandling av försvarsmateriel. En viktig del av detta arbete är att utveckla metoder för att kartlägga partikelexponering. I detta projekt har en översyn gjorts av partikelexponering och dess hälsopåverkan. Ett urval av partiklar har lyfts fram. Dessa används i försvaret eller så bedöms det finns en ökad risk för exponering av dessa. Projektet har sammanfattad några viktiga tekniker för att karaktärisera nanopartiklar (< 0,1 µm) och ultrafina partiklar (0,1-1 µm), vilka anses vara mest toxiska. Hyperspektral dataanalys är en statistisk metod som har potential att kunna klassificera hälsoeffekter av små partiklar och bedöms kunna vara ett komplement till traditionella toxikologiska metoder. Studien visar att kombinationen av statistiska metoder och mikrospektroskopiska metoder utgör ett viktigt komplement till övriga metoder för att karaktärisera upptag och biologiska förändringar i celler och vävnad.