Supporting Democracy in Africa - African Union's use of Targeted Sanctions to deal with Unconstitutional Changes of Government

Författare:

  • Mikael Eriksson

Publiceringsdatum: 2010-07-02

Rapportnummer: FOI-R--3000--SE

Sidor: 84

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Afrika
  • Afrikanska Unionen
  • sanktioner
  • väpnade konflikter
  • icke-konstitutionella maktskiften
  • icke-våld
  • sanktionskommitté

Sammanfattning

Studien syftar till att genomföra en analys av Afrikanska Unionens (AU) möjlighet att använda sig av riktade sanktioner för att hantera politiska kriser. Studien syftar vidare till att inventera AU´s mest förekommande svar på kriser och konflikter i Afrika under perioden 2002-2010. Forskningsfokus ligger dels på sanktionsverktyget, dels på AU´s s.k. Freds- och Säkerhetsråd (Peace and Security Council, PSC). En positiv utveckling är att AU i skrivande stund står i begrepp att införa en institutionell mekanism, en s.k. sanktionskommitté, med uppgift att administrera och övervaka AU sanktioner. Studiens resultat kan sammanfattas med att AU har en god kapacitet att anta riktade sanktioner som ett svar på främst icke-konstitutionella kriser, men mindre så när det gäller att svara på väpnade konflikter. Därtill bör allmant tilläggas att organisationen är mycket svag när det gäller sanktioners faktiska implementering. För att förbättra AU´s sanktionsinstrument krävs således en institutionsutveckling på området, förbättrade implementerings- och kontrollfunktioner samt ökat samarbete med andra regionala och internationella organisationer såsom FN och EU. Med Freds- och Säkerhetsrådets antagande av ett antal sanktionsutvecklande mekanismer, däribland en s.k. sanktionskommitté (som ska administrera AU´s alla sanktionsregimer), stärks sannolikt organisationens sanktionspolitik markant. Ett starkare sanktionsinstrument skulle kunna förstärka möjligheterna för afrikanska länder och övriga stater i det internationella samfundet att möta politiska kriser och väpnande konflikter i ett tidigt skede syftandes till att i förlängningen förhindra blodspillan.