Ett stabilt ankare i Europa - Tysk säkerhets- och försvarspolitik under Merkel

Författare:

 • Anna Forsström
 • Madelene Lindström

Publiceringsdatum: 2010-10-19

Rapportnummer: FOI-R--3016--SE

Sidor: 79

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Afghanistan
 • artikel 5
 • Battlegroups
 • EU
 • Europeiska utrikestjänsten (EEAS)
 • GSFP
 • GUSP
 • Merkel
 • Nato
 • partnerskap
 • Permanent högkvarter
 • Permanent strukturerat samarbete (PSS)
 • strategiskt koncept
 • Tyskland
 • USA
 • utvidgning

Sammanfattning

Tyskland har efter valet till förbundsdagen i september 2009 lämnat åren med en bred koalition mellan krisdemokrater och socialdemokrater bakom sig. Detta har skapat nya förutsättningar för landets säkerhets- och försvarspolitiska linje. Vilka vägval den nya och smalare koalitionsregeringen under förbundskansler Merkel i detta sammanhang gör framträder i dag som en högaktuell fråga. I en EU-kontext bidrar även yttre förändringar till att skapa nya förutsättningar för tysk säkerhets- och försvarspolitik genomatt Lissabonfördragets antagande förstärkt möjligheterna att ta utvecklingen vidare inom ramen för den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP). Mot denna bakgrund är de centrala frågor som ställs i denna rapport huruvida det nu kan förväntas ett växande tyskt engagemang inom EU och GSFP och om det går att iaktta förskjutningar i hur man från tysk sida vill se sin roll utvecklas på den internationella arenan. I synnerhet relationen till Nato och USA har i detta sammanhang stor betydelse. Det konstateras att Tysklands ambitioner på den internationella arenan även har betydelse för Sverige och svensk säkerhets- och försvarspolitik framöver genom att ländernas intressen i flera viktiga avseenden sammanfaller, bl.a. vad gäller vidareutvecklandet av EU:s samlade civil-militära ansats.