Rysk operativ-strategisk övningsverksamhet under 2009 och 2010

Författare:

 • Markus Ekström

Publiceringsdatum: 2010-11-04

Rapportnummer: FOI-R--3022--SE

Sidor: 85

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Ryssland
 • Vitryssland
 • Kaukasien
 • Kina
 • militärstrategisk
 • militärövning
 • operativ-strategisk
 • strategisk
 • väpnade styrkor
 • Inrikestrupperna
 • säkerhetspolitik
 • militärreform
 • militärdoktrin
 • försvarsindustri
 • militärindustri
 • kraftministerier
 • Zapad
 • Ladoga
 • Kavkaz
 • Vostok
 • militärdistrikt

Sammanfattning

Under 2009 och 2010 genomförde Ryssland fyra stora militärövningar av operativ-strategisk karaktär. Denna studie beskriver, analyserar och kommenterar de fyra storövningarna mot bakgrund av de pågående förändringarna inom Rysslands Väpnade styrkor. Under 2009 genomfördes Zapad, Ladoga och Kavkaz i de västra och södra strategiska riktningarna och i den ryska Fjärran Östern genomfördes Vostok under sommaren 2010. Zapad 2009 var då den ägde rum den största i sitt slag efter Sovjetunionens upplösning. Under 2010 blev istället Vostok den största övningen i postsovjetisk historia. Zapad syftade till att öva gemensamt luftförsvar med Vitryssland, till största del på vitryskt territorium, mot en "teknologiskt överlägsen" motståndare i väst. Ladoga genomfördes parallellt med Zapad och förutsåg samma motståndare, men innefattade även marina övningar och samverkan med trupp från andra ministerier och myndigheter än Försvarsministeriet. Kavkaz var troligen avsett som ett avskräckande exempel för Tbilisi, men var avsedd att öva bekämpning av "banditformationer", enligt officiella uttalanden. Vostok skulle utgöra en övning mot liknande formationer, men övningsmomenten vittnade om en helt annan motståndare: Kina. I samtliga övningar sade sig Ryssland vilja utvärdera övergången till en ny förbands- och ledningsstruktur. Det från officiellt håll uttalade syftet med övningarna stämde inte alltid överens med de genomförda övningsmomenten och i övningarna ingick också taktiska moment som inte hade anmälts i förväg. Det fanns i viss utsträckning en diskrepans mellan övningarnas uttalade syften och de genomförda momenten. Sammantaget ger en analys av Rysslands övningar under 2009 och 2010 en bild av vilka motståndare Moskva anser det angeläget att öva mot liksom vilka förmågor man prioriterar, men den ger också inblickar i de svårigheter och framgångar som Ryssland har i arbetet med att reformera sina Väpnade styrkor.