Proposed choice of experimental studies

Författare:

  • Michael Tulldahl
  • Hans Kautsky

Publiceringsdatum: 2010-10-26

Rapportnummer: FOI-R--3025--SE

Sidor: 17

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Hyperspektral
  • flourescens
  • laser
  • lidar
  • UAV
  • vegetation
  • substrat

Sammanfattning

I denna rapport föreslår vi experimentella studier som syftar mot framtida metoder för kartering av bottenvegetation och susbstrat. Målsättningen med de experimentella studierna är att indikera områden där ny teknik kan ge förbättringar för klassificering och kartering. Några exempel på sådan teknik är hyperspektrala system, multispektrala lasersystem och fluorescenssystem. Några av dessa tekniker har testats i pilotstudier men används ännu inte i större omfattning för kartering av bottenhabitat. Vi förslår två experimentella aktiviteter varav den första är mätning och dokumentation av vegetation och substrats spektrala reflektans och fluorescens. Sådana data är relevanta för många fjärranalystekniker och det finns sedan tidigare endast få publicerade data som rör miljöer i Östersjön. Den andra aktiviteten är kartering av bottenmiljö från obemannat miniflygplan (UAV - unmanned aerial vehicle). Kartering med UAV kan vara av stort intresse, om den kan genomföras med tillräcklig noggrannhet, på grund av dess låga kostnad. UAV-studien kommer också inbegripa undersökning av inverkan från bildupplösingen på kartingsförmågan. Rapporten är en del (akvatiskt arbetspaket 3, WPA3) av arbetet i EMMA-projektet som finansierias av Naturvårdsverket. Huvudfokus i projektet är kartering med data från flygburna operativa system (laserbatymetri och flygbilder). I denna rapport avser vi dock metoder och tekniker som kan vara av intresse på något längre sikt.