Ansvar och roller på skadeplats - En aktörsstudie med fokus på Stockholmshems ansvar vid en brand

Författare:

  • Ester Veibäck
  • Markus Karlsson
  • Magnus Winehav

Publiceringsdatum: 2010-12-06

Rapportnummer: FOI-R--3057--SE

Sidor: 30

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • krishantering
  • brand
  • räddningstjänst
  • psykosocialt omhändertagande
  • Stockholmshem
  • ansvarsfördelning
  • lagen om skydd mot olyckor

Sammanfattning

Stockholmshem är ett kommunägt bostadsföretag i Stockholms stad, med ett fastighetsbestånd bestående av ca 27 000 lägenheter och 3 400 lokaler. Varje år drabbas Stockholmshem av flera bränder, vilket kan leda till att hyresgäster måste evakueras. På en skadeplats agerar många olika aktörer, och ansvarsfördelningen kan ibland upplevas som otydlig. Syftet med denna studie har varit att utreda hur ansvarsförhållandet ser ut mellan olika aktörer på en skadeplats, samt att ta reda på vad som förväntas av Stockholmshem. Detta har gjorts genom intervjuer av berörda aktörer och genom att studera styrande dokument. Brandförsvarets uppgifter och mandat styrs av lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Lagen syftar till att bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett tillfredsställande skydd. För att en insaqts ska benämnas "räddningstjänst" ska den vara motiverad med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt. Utöver brandförsvaret kan insatsen stödjas av polisen, ambulansen och socialtjänsten. Det är alltid räddningsledaren från brandförsvaret som leder insatsen. Till sin hjälp kan denne ha en stab av befäl som tillsätts med hänsyn till insatsens storlek och komplexitet. Om olyckan berör flera försäkringsbolag eller om stora värden står på spel kan räddningsledaren kalla en restvärdesledare till platsen. Denne representerar försäkringsbolagen och har mandat att agera för att minska konsekvenserna av branden och räddningsinsatsen. När Stockholmshems personal kommer till olycksplatsen ska räddningsledaren sökas upp för att höra efter om det finns möjlighet att underlätta insatsen. Stockholmshem kan till exempel vara behjälplig med lokalkännedom, nycklar till fastigheten, hyresgästlistor och genom att ordna bevakning, efter behov.