Försvarsmaktens roll avseende energisäkerhet - en förstudie

Författare:

  • David Harriman
  • Ann Ödlund
  • Ester Veibäck

Publiceringsdatum: 2011-02-04

Rapportnummer: FOI-R--3062--SE

Sidor: 50

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • energisäkerhet
  • stöd vid energirelaterad kris
  • sårbarhet
  • beredskapsförmåga
  • civil-militär samverkan
  • energiflöden

Sammanfattning

Energi är kritisk för att samhällen ska fungera. Energisektorn är en samhällsviktig verksamhet som akall tryggas med hjälp av de resurser som finns i samhället, inte minst i krissituationer. Försvarsmakten har bred kompetens och förmåga att bistå samhället men frågan är hur och med vad man kan bidra när det gäller energisäkerhet. Syftet med denna förstudie har varit att identifiera olika frågeställningar som är centrala att studera vidare gällande Försvarsmaktens roll på energiområdet. I dialog med Försvarsmakten har ett antal aspekter tagits fram som utgångspunkter för studien: 1) eventuella förändrade behov i civil-militära relationer, 2) eventuella effekter för energisäkerhet till följd av ökade energiflöden, 3) sårbarheter hos energisystemet (t.ex. infrastruktur och leveranser), och 4) beredskapsförmåga när det gäller att bevaka och skydda olika strategiska platser för energiflöden. Det är främst i extrema situationer, t.ex. vid mycket kraftiga stormar, dammbrott, kärnkraftsolyckor och/eller vid simultana störningar i t.ex. kraftverk och andra anläggningar som behov av stöd från Försvarsmakten finns. Då rör det sig i huvudsak om stöd med reservkraftsaggregat, räddning, röjning, samband och transportstöd. Dock är det oklart i vilken utsträckning Försvarsmakten de facto har materiella och personella resurser att stödja med sådana förmågor idag och på fem till tio års sikt, en oklarhet som kommer utav omställningen till insatsförsvar. Detta behöver studeras vidare. Andra frågeställningar som också bör studeras vidare rör: Försvarsmaktens helikopterstöd, effekterna av Sea Surveillance Cooperation Baltic Sea (SUCBAS), behov av olika implikationer med ett eventuellt svenskt deltagande i internationella insatser för att skydda energiflöden, formerna för Försvarsmaktens samverkan med Svenska Kraftnät som eventuellt försvarsmaktsstöd avseende kompetensuppbyggnad för hantering av avsiktliga elektromagnetiska störningar.