Omvärldsmodellering - årsrapport 2010

Författare:

  • Gustav Tolt
  • Peter Follo

Publiceringsdatum: 2010-12-27

Rapportnummer: FOI-R--3091--SE

Sidor: 20

Skriven på: Svenska

Sammanfattning

Denna rapport sammanfattar verksamheten 2010 inom projektet Omvärldsmodellering. Projektet syftar till att identifiera områden där FoU-insatser bedöms särskilt relevanta för ökat nyttiggörande av 3D-omvärldsmodeller och geodata för FM. Till skillnad från tidigare projekt är tyngdpunkten inte längre på utveckling av metoder för automatisk sensordataanalys, utan på frågor kring hur existerande och kommande tekniska landvinningar inom området kan utnyttjas så effektivt som möjligt för att stödja FM. Grunden för årets arbete är det inventering av behov och möjligheter rörande omvärldsmodeller som genomfördes 2009. I denna identifierades några särskilt angelägna frågeställningar. I det kortare perspektivet finns främst tre områden som vi bedömer harmonierar särskilt väl med FMs ambitioner. Ett område rör utveckling av förmågan att i insatsområde samla in geodata och skapa 3D-modeller från markbundna sensorplattformar, i kontrast till tidigare fokus på flygburna sensorer. Ett mindre fältförsök har genomförts i Eksjö, tillsammans med personal från Ing 2 och ett antal andra (sensororienterade) FoT-projekt, i syfte att samla in multisensordata och få till stånd en dialog med personal knutna till FMs Geosupportgrupper (GeoSG) och därigenom få insikt i FMs behov och önskemål knutna till området och låta FMs personal som arbetar med geodata ta del av de senaste resultaten från FOI. En annan frågeställning avser effektiv distribution av 3D-modeller och geodata. Sammankoppling av flera system som ska verka inom samma geografiska område, antingen fysiskt eller virtuellt (t ex inom Nationellt Träningsnätverk, NTN), kräver en teknisk infrastruktur som möjliggör flexibel hantering av geografiskt underlag. För att stötta FM i sådana frågor har arbete under året inletts med utveckling av en databas/server-plattform för geodataförsörjning. Den baseras på öppna standarder (OGC), av det slag som allt fler kartmotorer och ledningssystem kan tillgodogöra sig. Plattformen kommer primärt att nyttjas inom ett internt M&S-projekt på FOI (Simuleringsbaserad krishantering) men ambitionen är att kunna nyttiggöra såväl kompetens som teknik inom ramen för NTN. Ett tredje område rör användning av omvärldsmodeller av urbana miljöer som beräknings- och analysunderlag, i kontrast till modeller för ren visualisering. Flera verksamheter, inte minst inom FoT, ser ökade behov av och möjligheter med att göra analyser i 3D för att förbättra kvaliteten eller upplösningen på t ex simuleringar. Nu måste olika användare ofta själva uppfinna egna särlösningar för att hantera sina 3Dmodeller och har begränsade möjligheter att använda andras modeller. Projektet undersöker därför hur nya och kommande standarder för representation av 3D stadsmodeller (t ex CityGML) kan användas för detta ändamål. Projektet har även finansierat Sveriges/FOIs deltagande i NATO-gruppen SET-118 "3D Modelling of Urban Terrain". En sammanfattning av gruppens arbete ges i denna rapport, med fokus på dess nytta för FM. FOI-R--3091--SE