Greening peace operations - policy and practice

Författare:

  • Annica Waleij
  • Malin Östensson
  • David Harriman
  • Christina Edlund

Publiceringsdatum: 2011-03-28

Rapportnummer: FOI-R--3112--SE

Sidor: 114

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Miljöhänsyn
  • miljösäkring
  • miljöpolicy
  • freds- och säkerhetsfrämjande
  • insatser

Sammanfattning

De senaste decennierna har en markant ökning av freds- och säkerhetsfrämjande insatser ägt rum med syfte att bland annat värna mänskliga rättigheter och bygga en hållbar fred. Ofta genomförs insatserna i regioner där miljön är under stor påfrestning och det är därför av stor vikt att inte ytterligare försämra situationen. Denna studie har undersökt svårigheterna med att systematiskt inkludera miljöaspekter vid internationella insatser med särskilt fokus på planerings- och genomförandefaserna. Underlag har samlats in från tre källkategorier: svenska erfarenheter, tidigare studier på området samt intervjuer med sakkunniga i försvarsorganisationer och multinationella organisationer. Vidare har ett urval av nationella och multinationella miljöpolicys och andra miljödokument studerats. Studien av dessa dokument visar att de ofta fokuserar på nationella lagkrav avseende miljöskydd, vilket innebär att de endast är vägledande vid internationell verksamhet. Förekomsten av policys är en förutsättning för att miljöfrågor över huvud taget ska beaktas, men är inte tillräckligt för att miljöhänsyn till fullo ska integreras i verksamheten. Föreliggande studie visar att bristande miljöhänsyn i insatsplanering ofta resulterar i ogenomtänkta ad hoc-lösningar, vars brister kan bli kostsamma eller svåra att rätta till i efterhand. Detta har sin förklaring i exempelvis otillräckliga riktlinjer, otydliga ansvarsförhållanden och bristande kunskap om miljöfrågornas betydelse. I försvarsstrategiska dokument lyfts miljöfrågor som utmaningar för global och regional säkerhet. Det är emellertid sällan som miljöns roll i konflikter och att miljöfaktorer således också kan bidra till att lösa en konflikt tas upp i miljöpolicys. Miljösäkring upplevs ofta av ansvariga som en belastning på redan begränsade resurser utan synbar nytta. Möjligheten till synergier med andra mål, som förbättrad säkerhet och resurseffektiviseringar, behöver därför tydliggöras. Ett sätt att lyfta fram detta är att inkludera miljöaspekterna i strategisk planering och konfliktanalys. Föreliggande rapport redovisar exempel på de komplexa sambanden mellan miljöfaktorer och militär verksamhet samt hur miljöfrågan har hanterats i några svenska insatser. Vidare läggs också argument fram varför miljöfrågan bör integreras (eng. term mainstreaming) i Försvarsmaktens insatsorganisation och i den långsiktiga försvarsplaneringen. Rekommendationer ges också för hur detta kan ske. En förutsättning är ökad medvetenhet om miljöfrågor och deras betydelse. Det handlar inte om att alltid sätta miljöhänsyn framför andra avväganden, utan om att påvisa att miljösäkring kan integreras i övrig verksamhet vara kostnadseffektivt och vara en framgångsfaktor för att uppnå insatsens mål.