Värdering av basteknikutveckling: Tillämpning och slutrapport

Författare:

 • Anders Nelander
 • Anders Gustavsson
 • Björn Flood
 • Johan Rasmusson
 • Peter Stenumgaard
 • Ove Steinvall
 • Steven Savage
 • Stefan Persson
 • Robert Malmqvist
 • Lars Kroon
 • Gustaf Olsson
 • Bo Tarras-Wahlberg

Publiceringsdatum: 2011-03-08

Rapportnummer: FOI-R--3149--SE

Sidor: 34

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • värdering
 • basteknik
 • utveckling
 • system
 • förmåga

Sammanfattning

Projektet Värderingsmetodik för basteknikutvecklingens konsekvenser i ett system- och förmågeperspektiv är ett projekt inom Strategiska forskningskärnor. Projektets syfte är att ta fram metodik för att värdera och analysera utvecklingen av basteknik och dess konsekvenser för militära system och förmågor. Projektet delades in i två faser: omvärldsanalys och genomförande. Omvärldsanalysen behandlade olika värderingsmetoder och externa och interna exempel på värdering av basteknik undersöktes. Projektet analyserade ett antal olika värderingsmetoder som har använts både nationellt och internationellt och en preliminär bedömning av deras tillämpbarhet utfördes. Genomförandefasen behandlade utveckling av värderingsmetoder och några förslag på värderingsmetoder togs fram för fortsatt validering och tillämpning. Validering av olika förslag till värderingsmetoder har genomförts genom att testa på ett antal teknikområden. Tre olika förslag till sammansatta metoder har studerats vidare. Förslagen kan ses som blandningar av tidigare beskrivna metoder. Valideringen visar att de studerade metoderna har både fördelar och nackdelar i olika sammanhang. Expertkunskaper inom olika tekniker behövs alltid. Spårbarhet finns i flera metoder. Värderingsmetoderna måste övas av deltagarna flera gånger för att få hög kvalitet i metoder och resultat. Kunskap och information är av olika kvalitet i värderingen. Dessa är inte heller alltid enkelt tillgängliga eller begripliga ens för en expertgrupp. En blandning av olika värderingsmetoder är troligen det bästa arbetssättet. Rapporten avslutas med erfarenheter av värderingsprojekt och ett tillämpningsexempel på värdering av utvecklingen inom mobiltelefoni.