United Nations Actions against International Terrorism - Can it become more effective?

Författare:

 • Roger Roffey

Publiceringsdatum: 2011-05-10

Rapportnummer: FOI-R--3176--SE

Sidor: 85

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • FN
 • säkerhetsrådet
 • generalförsamlingen
 • global anti-terrorism strategi
 • sanktionskommiteer
 • 1540 kommiten
 • terrorism konvention
 • CTC
 • CTITF
 • CTED
 • UNICRI
 • UNODC

Sammanfattning

Sedan terroristattackerna 2001 mot USA har FN:s säkerhetsråd och generalförsamling blivit mer aktiva för att förebygga internationell terrorism. Ett stort framsteg var tillkomsten av FN:s globala strategi mot terrorism och dess Task Force för bekämpning av terrorism. Under de senaste fem åren har FN utökat sin verksamhet inriktad mot bekämpning av terrorism, ökat samordningen mellan olika internationella organ och förstärkt partnerskapet med många internationella och regionala organisationer. I rapporten granskas det arbete som utförts inom ramen för FN för att bekämpa internationell terrorism. Ett viktigt resultat av FN:s arbete har varit tretton universella konventioner mot specifika former av internationell terrorism. En annan framgång var att FN: s säkerhetsråd kunde enas om resolution 1540 under kapitel VII i Förenta Nationernas stadga för att förhindra spridningen av massförstörelsevapen. Den kräver att stater inför och tillämpar lämpliga och effektiva lagar och åtgärder för att förhindra ickestatliga aktörer från att förvärva och tillverka massförstörelsevapen. Det finns dock tyvärr fortfarande inga tecken på kort sikt att FN kommer att kunna enas om förslaget till övergripande konvention mot terrorism eller en gemensam internationell definition av begreppet terrorism. Den strategi som FN antagit för att bekämpa terrorisminsatser är bred då de bakomliggande orsakerna till terrorism är komplexa och innehåller många aspekter där ingen enda dominerar. Det finns bara en begränsad eller ingen korrelation mellan fattigdom, ojämlikhet och arbetslöshet och för förekomst av terrorism. Frågor kring radikalisering och extremism som leder till terrorism har också tagits upp. Gemensamma initiativ tillsammans med medlemsstaterna i många regioner - inklusive Sahel, Afrikas horn, Mellanöstern och Syd- och Centralasien - har visat att det finns mycket som kan och behöver göras. Uppbyggnad av kapacitet är ett långsiktigt åtagande i kampen mot terrorism, särskilt i instabila stater. Det finns ett behov av bättre och mer effektivt samordnat tekniskt bistånd till utvecklingsländer. Förenta Nationernas arbete mot terrorism bör nu betona det förebyggande och breda perspektivet i kampen mot terrorism, främja mänskliga rättigheter i detta avseende, och fördjupa partnerskapen med olika intressenter. Hur ska den framtida rollen för Counter Terrorism Committee utvecklas och kan den bli en oberoende organisation eller ska den bestå som den är idag. Sverige och Europeiska Unionen bör föreslå konkreta initiativ för hur man kan förbättra och öka effektiviteten i FN:s arbete mot internationell terrorism.