Analytic Strategies for Collaborative Intelligence Analysis

Författare:

  • Peter Svenmarck
  • Magdalena Granåsen
  • Jiri Trnka
  • Helena Granlund

Publiceringsdatum: 2011-06-27

Rapportnummer: FOI-R--3177--SE

Sidor: 31

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Gemensamma analyser
  • analytiska strategier
  • Kritiskt tänkande
  • Analys av motstridiga hypoteser
  • sammansatta heterogena team

Sammanfattning

Vid internationella insatser så blir det allt viktigare med tillförlitliga underrättelser och god situationsförståelse av socio-kulturella faktorer, inflytelserika aktörers motiv och intentioner och geopolitisk bakgrund. För att hantera den här komplexiteten så skapas ofta sammansatta heterogena team av specialister med olika tematiska perspektiv. Problemet är att de heterogena teamen i likhet med många enskilda analytiker sällan använder någon gemensam analytisk strategi för att genomföra analysen. Det här gör att teamen blir sårbara för vanliga problem vid gemensamma analyser som att bara ta hänsyn till information som stödjer den nuvarande uppfattningen, otillräcklig analys av alternativa möjligheter och otillräcklig granskning av väsentliga antaganden. Den här rapporten beskriver ett experiment för att utvärdera hur de två analytiska strategierna Kritiskt tänkande och Analys av motstridiga hypoteser förbättrar den gemensamma analysen. Kritiskt tänkande uppmuntrar teammedlemmarna att med frågor och svarsdialoger förstå styrkor och svagheter med alternativa mentala modeller som integrerar observationer, tolkningar, möjliga åtgärder och förväntat resultat. Analys av motstridiga hypoteser i gengäld uppmuntrar teammedlemmarna att för varje informationsuppgift, antagande och argument utvärdera hur de stödjer eller motsäger varje hypotes. Syftet med analysen är att identifiera den hypotes eller hypoteser som motsägs minst eller inte alls. Resultaten av experimentet visar att team som använder Kritiskt tänkande presterar bättre än team som använder Analys av motstridiga hypoteser. Team som använder Analys av motstridiga hypoteser presterade till och med sämre än team som inte använde någon explicit strategi. Det viktigaste skälet till att team som använde Analys av motstridiga hypoteser presterade sämre var att de hade svårt att bedöma komplex och interrelaterad information relativt alla potentiella hypoteser. Istället så fastnar teamen i förvirrade diskussioner och oenighet. Men även om team som använder Kritiskt tänkande presterar bäst så är deras kommunikationsmönster likartat med team som inte använder någon explicit strategi. Dessutom brister kvaliteten på många av deras hypoteser. Det finns därför all anledning att utveckla bättre strategier för gemensamma analyser.