Flexibla vapen- och skyddssystem - Sammanfattande slutrapport för åren 2008-2010

Författare:

  • Peter Alvå
  • Per Brämming
  • Peter Strömbäck

Publiceringsdatum: 2011-04-20

Rapportnummer: FOI-R--3181--SE

Sidor: 27

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Systemvärdering
  • styrda vapen
  • granatkastarammunition
  • skyddssystem
  • systemsimulering

Sammanfattning

Förmågan att värdera vapensystem är av stor betydelse för Försvarsmakten. Systemvärderingen skall kunna ge underlag till nuvarande och framtida materielanskaffning, till hotutvärdering, för utveckling av skyddssystem och för taktisk värdering. Värderingsverksamheten, som spänner över flera teknikområden, har byggt upp metoder och verktyg för att kunna föra upp teknisk kunskap inom FOI om olika delkomponenter på en högre systemnivå. Projektet har därför utgjort en viktig länk mellan övriga FoT-projekt, Försvarsmakten och FMV. Denna rapport är en sammanfattning av verksamheten inom projektet Flexibla vapen- och skyddssystem, där syftet är att redovisa viktiga aktiviteter, hur resultat från projektet har kommit Försvarsmakten till nytta vad som avses studeras vidare i närtid.