Russian Nanotechnology R&D: Thinking big about small scale science

Författare:

  • Fredrik Westerlund

Publiceringsdatum: 2011-06-14

Rapportnummer: FOI-R--3197--SE

Sidor: 168

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Ryssland
  • nanoteknologi
  • forskning och utveckling (FoU)
  • patent
  • innovation
  • kommersialisering
  • underrättelsetjänster
  • säkerhetspolitik

Sammanfattning

Under de senaste åren har nanoteknologi ofta nämnts när regeringsföreträdare diskuterat modernisering och innovation i Ryssland. Nanoteknologi är onekligen lovande och har potentiellt stor inverkan på samhället i framtiden. I vilken utsträckning kan då Ryssland förväntas att kunna dra nytta av en nationell satsning på nanoteknologi? Det övergripande syftet med denna rapport är att tillhandahålla en bedömning av den ryska satsningen på nanoteknologi fram till 2010 och planerna för det följande decenniet. I rapporten ges en överblick över nanoteknologiområdet i allmänhet och rysk nano-utveckling i synnerhet. Först beskrivs statliga initiativ på området. Sedan diskuteras rysk förmåga inom nanoteknologifältet genom jämförelser med andra länder avseende investeringar, forskningspublikationer och patent. Därefter analyseras landets potential för innovation inom och kommersialisering av nanoteknologi och de ryska underrättelsetjänsternas förmåga att stödja en satsning inom nano-området. Avslutningsvis bedöms genomförbarheten av den ryska satsningen på nanoteknologi mot bakgrund av de styrkor och svagheter som observerats. Detta följs av tentativa slutsatser rörande nanoteknologisatsningens säkerhetspolitiska implikationer.