Wrong Hands on Deck? Combating Piracy & Building Maritime Security in Eastern Africa

Författare:

  • Karl Sörenson

Publiceringsdatum: 2011-08-16

Rapportnummer: FOI-R--3228--SE

Sidor: 50

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

  • Somalia
  • sjöröveri
  • maritim säkerhet
  • östra Afrika
  • marinoperationer

Sammanfattning

Den här rapporten undersöker hoten mot den maritima säkerheten i östra Afrika, hur dessa hot hanteras samt möjligheterna att bygga maritim säkerhet i regionen. Rapporten diskuterar tre aspekter av maritim säkerhet: ekonomisk säkerhet, statssäkerhet och mänsklig säkerhet. Medan det somaliska sjöröveriet, vilket för närvarande dominerar säkerhetsdiskussionen, i huvudsak bäst förstås som ekonomisk säkerhet, så har det implikationer även för stats- och mänsklig säkerhet. Andra illegala aktiviteter, så som smuggling av vapen och droger, olagligt fiske, sopdumpning och människosmuggling diskuteras också enligt dessa kategorier. Rapporten argumenterar för att ett ökat beaktande av samtliga illegala aktiviteter och deras bakomliggande orsaker skulle tjäna det internationella samfundets försök att bygga maritim säkerhet i östra Afrika.