Analys av riktlinjerna gällande krishantering i Natos nya strategiska koncept

Författare:

 • Carl Lagerström

Publiceringsdatum: 2011-10-03

Rapportnummer: FOI-R--3229--SE

Sidor: 50

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Nato
 • krishantering
 • förmågeutveckling
 • SC2010
 • EU
 • FN
 • partnerskap
 • reform
 • transformation
 • comprehensive approach

Sammanfattning

Natos arbete med att framställa ett nytt strategiskt koncept inleddes i september 2009 då den av Anders Fogh Rasmussen utsedda expertgruppen påbörjade sitt arbete. Tanken bakom expertgruppen var att den skulle göra förarbetet inför antagandet av alliansens nya strategiska koncept. Tyngdpunkten i det som blev Albright-rapporten låg på att Nato måste transformera sina styrkor och förmågor för att bättre kunna möta nya hot samt de utmaningar Nato ställs inför vid omfattande krishanteringsinsatser. Rapporten uppmärksammade även behovet av nära samarbeten med partnerländer och andra organisationer, främst FN och EU. Natos nya strategiska koncept, som antogs 19 november 2010, ska vara vägledande för organisationen under det närmsta decenniet. Det nya strategiska konceptet följer i de flesta frågor i stort samma mönster som Albright-rapporten. Tyngdpunkten vad avser krishantering ligger på fördjupning och utvidgning av partnerskapen, multinationell förmågeutveckling samt transformering av Natos militära styrkor. För Sverige är det främst de utökade möjligheterna för partnerländer att genomföra konsultationer under artikel 4 i Nato-stadgan, multinationell förmågeutveckling, samt ökad insyn och delaktighet i Natos beslutsprocess som är av störst intresse.