Kravhantering: Best practice

Författare:

  • Niklas Hallberg
  • Jonas Hermelin
  • Nina Lewau
  • Joachim Hansson
  • Helena Granlund
  • Thomas Sundmark
  • Susanna Nilsson

Publiceringsdatum: 2011-11-07

Rapportnummer: FOI-R--3264--SE

Sidor: 61

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Kravhantering
  • best practice
  • litteraturstudie

Sammanfattning

Förmågan att kostandeffektivt utveckla adekvata system är högst eftersträvansvärd. I praktiken är dock detta sällan fallet då många systemutvecklingsprojekt upplevs som mer eller mindre misslyckade. Orsaker till detta innefattar att inte lyckas leverera efterfrågade system samt svårigheter med att hålla tids- och budgetramar. Den aktivitet som pekats ut att ha störst påverkan på om systemutvecklingen ska nå ett lyckat resultat är kravhantering. Syftet med den studie som beskrivs i denna rapport är att beskriva state-of-the-art inom den vetenskapliga litteraturen i området Kravhantering, samt att relatera detta till Försvarsmaktens behov. Studien baseras på en systematisk litteraturstudie omfattande 375 artiklar publicerade under 2008-2011. Resultatet av studien presenteras i 16 övergripande kategorier som exempelvis Metoder och tekniker, Intressenter och deras krav, Prioritering, Kravdokument och språk, samt Modellering. Slutsatsen är att det finns mycket att hämta för Försvarsmakten inom området kravhantering, men att detta måste göras selektivt så att det som inhämtas fungerar i Försvarsmaktens nuvarande arbetsansats.