Managing Mutual Mistrust: Understanding Chinese Perspectives on Sino-Indian Relations

Författare:

  • Jerker Hellström
  • Kaan Korkmaz

Publiceringsdatum: 2011-10-17

Rapportnummer: FOI-R--3271--SE

Sidor: 61

Skriven på: Engelska

Sammanfattning

Kina och Indien utövar allt större inflytande på internationell politik. I vilken utsträckning de två staterna kan lösa sina gemensamma tvister och fördjupa sitt samarbete under kommande decennier kommer att ha konsekvenser på både regional och global nivå. Politiskt, ekonomiskt och militärt skulle Kina och Indien kunna dra nytta av ökat samarbete och koordinering i sakfrågor där intressen sammanfaller. Samtidigt hämmas en fördjupad relation av en sedan länge etablerad ömsesidig misstro och viljan och förmågan att förbättra relationen är begränsad. Det finns en tydlig tendens inom såväl forskning som medierapportering att beskriva Kina-Indien-relationen från ett indiskt perspektiv. I syfte att öka förståelsen för kinesiska uppfattningar och i sin tur få en föraning om hur relationen kan komma att utvecklas fokuserar denna studie på ett antal problemområden som lyfts fram av kinesiska Indien-experter. Studien finner att Indien ännu spelar en begränsad roll i Kinas strategiska bedömningar. Medan indiska bedömare ser Kinas framväxt som ett orosmoment tenderar kinesiska forskare att lägga vikt vid de positiva aspekterna i relationen och att marginalisera de friktioner som karaktäriserar relationen. Studien visar att detta begränsar förutsättningarna för att Kina skall stödja institutionaliserade ansträngningar som bidrar till ökad ömsesidig tillit och i förlängningen löser tvistefrågor i relationen. Det framstår därför som osannolikt att relationen mellan Kina och Indien förbättras i en nära förestående framtid.