Brain Budget. Evaluation of Human Machine Interaction in System Development for High Risk and Task Critical Environments

Författare:

 • Hans Jander
 • Jonathan Borgvall
 • Martin Castor

Publiceringsdatum: 2011-10-06

Rapportnummer: FOI-R--3272--SE

Sidor: 40

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Människa Maskin Interaktion
 • Människa Dator Interaktion
 • Människa
 • Maskin Gränssnitt
 • Människa System Interaktion
 • Männniska System Integration
 • Användbarhet
 • Användbarhetsmetoder
 • Mental Arbetsbelastning
 • Användarcentrerad
 • Design
 • System utveckling
 • Human Factors
 • MMI-utvärdering
 • MSI-utvärdering

Sammanfattning

Denna rapport beskriver arbetspaket 1 och 2 i projektet Hjärnbudget. Projektet är finansierat av VINNOVA (Verket för Innovationssystem), inom ramen för det Nationella Flygtekniska Forskningsprogrammet (NFFP) Det finns totalt sex arbetspaket. Projektet är ett samarbete mellan Saab Aeronautics, Totalförsvarets Forskningsinstitut och Stockholms universitet. Projektet fokuserar på innovativ och effektiv systemutveckling för militära flygplan inom området Människa Maskin Interaktion (MMI). Det övergripande målet för projektet Hjärnbudget är att utveckla kvantitativa och kvalitativa MMI-mått och ta fram metoder för att kunna utvärdera pilotens MMI i cockpit för att stödja arbetet med kravanalyser, kravspecifikationer och kravstängning. Första delen i rapporten (arbetspaket 1) beskriver en behovsanalys som genomfördes i syfte att beskriva förutsättningar och behov från både pilotens (slutanvändarens) men även från systemutvecklarens sida inom systemutvecklingen. Resultatet visar på en samstämmig bild av hur MMI-aspekter adresseras idag inom systemutvecklingen. Idag finns det en brist av systematiskt återkommande MMI-utvärderingar och tester under systemutvecklingen. Det finns många relaterade orsaker till detta och dessa orsaker behöver tas hänsyn till för att kunna integrera MMI-utvärderingar i systemutvecklingen. Det är tre huvudsakliga aspekter att ta hänsyn till: Organisatoriska aspekter; Metodologiska aspekter; och Tekniska aspekter. Andra delen i rapporten (arbetspaket 2) ger en överblick över "state of the art" av MMI-utvärderingsmetoder inom systemutveckling. Potentiella kriterier att mäta under utvärdering och testning identifieras och redovisas. Baserat på resultaten från litteraturgenomgången (arbetspaket 2) och behovsanalysen (arbetspaket 1) föreslås en metodologisk ansats (MMI-bedömningsverktygslåda) för hur MMI-utvärdering skulle kunna genomföras under systemutveckling inom domänen.