Perils Accompanying the Moment of Promise

Författare:

 • Mikael Eriksson

Publiceringsdatum: 2011-08-15

Rapportnummer: FOI-R--3273--SE

Sidor: 94

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • Algeriet
 • Arabisk vår
 • Egypten
 • Jasminrevolutionen
 • Libyen
 • Maghreb
 • Mellanöstern
 • Marocko
 • Nordafrika
 • Revolt
 • Revolution
 • Säkerhet
 • Tunisien

Sammanfattning

Studien analyserar den säkerhetspolitiska utvecklingen i Nordafrika med fokus på Algeriet, Egypten, Libyen, Marocko och Tunisien och tar sin början med den arabiska våren med start i slutet av 2010. Syftet är att generera en bättre förståelse for hur de arabiska revolterna kommit att påverka den säkerhetspolitiska miljön i området. Genom att undersöka och försöka ge en förklaring till särskilt viktiga skeenden, så syftar studien till att särskilja och identifiera mönster och trender i den säkerhetspolitiska situationen i regionen. Fokus ligger på s.k. "hård säkerhet", men omfattar dock ej den nuvarande militära insatsen i Libyen. Även s.k. "mjuka" säkerhetsvariabler ligger till grund för analysen. Således finns sociala och kulturella aspekter med i studien för att bättre förklara de säkerhetspolitiska utmaningarna regionen står inför. Analysnivån ligger på både regional och landsspecifik nivå. Forskningsfrågorna som studien vill besvara är huruvida revolterna i Nordafrika har bidragit till att göra regionen mer eller mindre stabil, förstått i termer av säkerhet, samt vilka implikationerna av revolterna kan komma att bli för regionen. Studien bygger på primär- och sekundärkällor samt intervjuer med experter och forskare specialiserade på området, samt avslutas med förslag till vidare forskning. Ett Memo med policyrekommendationer som bygger på denna analys finns även tillgängligt utöver denna rapport ('Perils accompanying the moment of promise: policy summary and recommendations').