Collaborative Synchronization Management Tool - Final Report

Författare:

 • Johan Schubert
 • Pontus Hörling

Publiceringsdatum: 2011-12-13

Rapportnummer: FOI-R--3298--SE

Sidor: 23

Skriven på: Engelska

Nyckelord:

 • CSMT
 • korspåverkansmatris
 • effektbaserad syn på operationer
 • EBAO
 • planering
 • subjektiv bedömning
 • genomförande
 • Allied Command
 • Operations Comprehensive Operations Planning Directive
 • COPD.

Sammanfattning

I denna rapport presenterar vi hur en korspåverkansmatris (CIM) kan användas i planeringsprocessen av en effektbaserad syn på operationer (EBAO) för konceptutveckling och utveckling av handlingsalternativ. Syftet med att använda en CIM inom planeringsprocessen är att hitta inkonsistenser i planen samt att finna planens avgörande påverkan under fasen med konceptutveckling och utveckling av handlingsalternativ. CIMen representerar all påverkan mellan planens aktiviteter, effekter, avgörande villkor och det eftersökta sluttillståndet. Vi utvecklar morfologiska metoder för att analysera aktiviteter och utvärdera och förfina planer under planeringsprocessen med hjälp av CIMen. Vi visar också hur man kan hitta de avgörande influenserna från planens aktiviteter med hjälp av känslighetsanalys. Genom att göra både och, kan vi hitta alla svagheter och styrkor för planens alla handlingsalternativ så som den beskrivs av CIMen innan planen genomförs. Dessutom utvecklar vi en bedömningsmetod för att göra subjektiva bedömningar av planer och planelement inom EBAO. Vi visar att sådana subjektiva bedömningar kan utföras för alla effekter, avgörande villkor och sluttillståndet genom att utgå från människans subjektiva bedömningar om aktiviteter som indata och utvidga dessa bedömningar till att omfatta alla andra planelement med hjälp av CIMen. Korspåverkan kommer att stödja planerarna att hitta och utnyttja synergier genom att göra alla identifierade relationer mellan planerade aktiviteter och deras påverkan på effekter m.m. explicita. De värden som matas in i CIMen under konceptutvecklingen kan kontinuerligt uppdateras under genomförandet av planen allteftersom planerarna ökar sin kunskap om den aktuella operativa miljön. Tillsammans med annan information om operationen kan de explicita värdena i CIMen stödja olika beslutsfattare att få en gemensam förståelse av situationen som kan leda till förbättrade beslut. CIMen kan också användas vid bedömningen av operationen då den bör innehålla den mest aktuella synen av hur alla effekter påverkar de avgörande villkoren och hur alla avgörande villkor påverkar sluttillståndet. Genom att acceptera människors subjektiva bedömningar om möjlig framgång för planens aktiviteter, kan vi använda påverkan mellan planelement så som beskrivits av CIMen för att beräkna liknande subjektiva bedömningar av alla önskade effekter, avgörande villkor och sluttillstånd. Med användningen av den här metoden får vi en tidig bedömning av alla planelement under genomförandet och kan på ett tidigt stadium iaktta om aktiviteter och önskade effekter utvecklas enligt plan. Genom att också iaktta förändringen över tiden av dessa subjektiva bedömningar av effekter och avgörande villkor allteftersom bedömningar av aktiviteter uppdateras, märker vi om trender går i rätt riktning allteftersom ytterligare aktiviteter i planen genomförs. Vi anser att de metoder som har utvecklats framförallt är användbara på operativ nivå tidigt under konceptutveckling och utvecklingen av handlingsalternativ vid Joint Forces Command i fas 4a av NATO:s Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive (COPD). Metoderna är implementerade i ett verktyg för gemensam synkroniserad planering (CSMT).