Verktygsstöd för MBFU ur ett M&S-perspektiv

Författare:

 • Vahid Mojtahed
 • Ulrik Franke
 • Mika Cohen
 • Linus Luotsinen
 • Hirad Asadi
 • Martin Eklöf

Publiceringsdatum: 2011-12-14

Rapportnummer: FOI-R--3306--SE

Sidor: 102

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Domänspecifik modellering
 • Modellering och simulering
 • Simuleringsramverk
 • Enterprisesimulering
 • Beslutsstöd
 • Arkitekturanalys
 • Planeringsmetod
 • Konsistenskontroll
 • Modellbaserad förmågeutveckling
 • Exekverbar MODAF
 • MBFU
 • EA
 • EA-verktyg
 • Analysmetod

Sammanfattning

Verksamheter kan ses som komplexa socio-tekniska system där ett antal sammankopplade, och förhoppningsvis välfungerande, komponenter interagerar med varandra för att uppnå verksamhetens strategiska målsättning. Kombinationen av personal (med olika bakgrund, kultur och erfarenhet) med diverse tekniska system och processer gör det svårt för verksamhetens ledning att identifiera vilka kritiska faktorer som påverkar verksamhetens strategiska målsättning. För att kunna beskriva, se samband och även analysera en komplex verksamhet från ett holistiskt perspektiv använder man idag verksamhetsarkitekturer (Enterprise Architecture (EA). En EA fångar "vad som händer" i en organisation, det vill säga hur organisationens aktiviteter, processer, funktioner, system, informationsresurser och andra komponenter hänger ihop och kan relateras till organisationens uppdrag och mål. Även Försvarsmakten har fattat ett principbeslut avseende användande av verksamhetsarkitektur (EA), där man har bestämt sig för att MODAF (Ministry of Defence Architecture Framework), ska användas för all utvecklingsverksamhet. Oaktat MODAF, kommer ett modellbaserat angreppssätt för Försvarsmaktens förmågeutvecklingsarbete att ligga i fokus under de kommande åren. Införandet av ett modellbaserat angreppssätt sker emellertid inte momentant. Även om ramverk som MODAF potentiellt kan bidra till att lösa ut ett flertal av de behov som finns kopplat till förmågeutveckling, krävs i sammanhanget även utbildning, metoder, processer, verktyg, etc. Det finns exempelvis behov av stöd vad gäller framtagning av modeller, värdering av olika lösningar, identifiering av konsekvenser av handlingsalternativ, synliggörande av beroenden, med mera. Denna rapport visar på ett antal bidrag, primärt från området modellering och simulering (M&S), som kan tillfredsställa vissa av dessa behov. M&S-stöd för MBFU är ett FoT-projekt som har det övergripande målet att inom ramen för modellbaserad förmågeutveckling skapa modellerings- och simuleringsbaserade metoder och verktyg som kan stödja Förvarsmaktens förmågeutvecklingsarbete. För att kartlägga existerande behov startade projektet med att genomföra en behovsanalys som gav en bra inblick och förståelse kring behov kopplat till både arkitekturutveckling och arkitekturanvändning inom Försvarsmakten. Därefter initierades en omvärldsskanning för att belysa ett antal område som kunde bidra till analys- och beslutsstöd inom MBFU, vilket har resulterat i föreliggande rapport. Rapporten ämnar därmed beskriva state-of-the-art inom ett antal för MBFU relevanta områden såsom semantiska tekniker, agent-teknologier, analysmetoder, simuleringsverktyg, planering med mera. En utgångspunkt för rapporten är att EA har en stor potential att användas, inte bara för beskrivning och kommunikation, utan även för analys. För att hjälpa den icke EA-kunnige läsaren innehåller rapporten även en övergripande beskrivning av EA, dess användning och nytta, och beskriver även översiktligt ett antal relevanta verktyg som är tillgängliga på marknaden.