Förstudie obemannade farkoster

Författare:

 • Peter Bull
 • Petter Ögren
 • Per Grahn
 • Gunnar Hillerström
 • Peter J Johansson
 • Magnus Jändel
 • Jörgen Karlholm
 • Rickard Karlsson
 • Leif Lundgren
 • Tomas Mårtensson
 • Peter Nilsson
 • Fredrik Näsström
 • Agnes Rensfelt
 • John Robinson
 • Johan Schubert
 • Magnus Sparf
 • Peter Svenmarck
 • Patrik Thoren
 • Morgan Ulvklo

Publiceringsdatum: 2012-05-11

Rapportnummer: FOI-R--3319--SE

Sidor: 123

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • Obemannade farkoster
 • robotik
 • UAV
 • UGV
 • AUV
 • ASV

Sammanfattning

Obemannade farkoster används allt oftare, och i allt fler roller, i dagens kon- flikter. Denna rapport ger en bred överblick över området militära obemannade farkoster, samt rekommendationer för inriktningen av framtida FoU-satsningar inom området. Överblicken över området har fokus på både system, förmågor och verksamheter som är relevanta för Försvarsmakten. Genom att låta de insatsförmågor som dfinieras i FMUP (Försvarsmaktens utvecklingsplan) gå som en röd tråd genom rapporten, både när specifika system diskuteras och när möjliga scenarier där obemannade farkoster kan vara till nytta beskrivs, har vi försökt hålla både bredd och relevans i dokumentet. Rekommendationerna vilar på en genomgång av de inriktningsdokument som producerats i Försvarsmakten, t.ex. Perspektivplanneringen och FMUP, besök vid de enheter som dagligen använder obemannade farkoster, UAV-enheten i Karlsborg och Swedec i Eksjö, samt den områdesöverblick som nämns ovan. Slutsatserna är att den ffektivaste kompetensuppbyggnaden och kunskapsöver- föringen fås om man skapar breda tvärvetenskapliga projekt inom respektive systemkategori (UAV, UGV, etc) med nära kontakter till materielförsörjningsprocessen och perspektivplaneringen. Dessa kan samla kompetensen inom FHS och FOI, övervaka forskningsfronten genom att bevaka tävlingar, konferenser samt delta i internationella samarbeten, samt överföra det samlade resultaten till Försvarsmakten genom demonstrationer av verkliga eller simulerade delsystem och interaktiva simuleringar av hela system. Just systemsimuleringar kan göras särskilt realistiska, eftersom interaktionen med de riktiga obemannade systemen till stor del sker igenom kontrollstationernas datorer. På så sätt skapas en känsla för både hot och möjligheter med de nya systemen, vilket gagnar både taktikutveckling och materielprocesser.