Totalförsvar och Comprehensive Approach. Två sidor av samma mynt?

Författare:

  • Emma Skeppström
  • Erik Wikén

Publiceringsdatum: 2011-12-30

Rapportnummer: FOI-R--3350--SE

Sidor: 27

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Comprehensive Approach
  • totalförsvar
  • krisberedskap
  • civil-militär samverkan

Sammanfattning

Samverkan mellan civila och militära aktörer sker inom en rad olika områden och kan ta sig olika uttryck beroende på i vilken kontext samverkan sker. Två begrepp som ofta associeras med civil-militär samverkan är Comprehensive Approach (CA) respektive totalförsvar. Denna studie syftar till att jämföra skillnader och likheter mellan de två begreppen i fråga om ursprung, betydelse och tillämpbarhet. En bärande tanke som ligger till grund för både totalförsvar och CA är att samverkan mellan aktörer inför en given uppgift skapar bättre effekt och kostnadseffektivitet. De två begreppen har dock uppkommit ur förhållandevis olika sammanhang. Totalförsvaret etablerades i Sverige som en nationell försvarspolitisk lösning vars huvudsakliga syfte har varit att förbereda samhället för krig. Begreppet CA har sitt ursprung i en internationell kontext, inom ramen för fredsfrämjande insatser, och syftar till att harmonisera och samordna insatser för säkerhet och utveckling. Bakgrunden till idén om totalförsvar respektive CA samt de miljöer i vilka begreppen är tänkta att verka skiljer sig därmed åt. En annan skillnad är att totalförsvaret regleras i lagar och förordningar. Både det militära och det civila försvaret är bundna att agera utifrån dessa författningar. CA besitter inte samma status. Medan totalförsvar är tvingande verksamhet är CA i bästa fall en tydligt uttalad politisk vilja om att samverkan mellan aktörer bör ske till gemensam nytta. Där ett erfarenhetsutbyte gällande civil-militär samverkan möjligen skulle kunna uppstå är mellan totalförsvarets strukturer och vid nationell samordning för en internationell insats. Den samverkan som skett inom ramen för totalförsvaret är dock svår att jämföra med den inom CA eftersom de civila aktörerna som är verksamma inom respektive område till stor del skiljer sig åt. Slutligen har totalförsvaret som organisationsform tappat i aktualitet i Sverige och mer fokus läggs idag på civil-militär samverkan inom ramen för fredstida krisberedskap. Därför är det kanske snarare mellan krisberedskap och CA som försök till att hitta synergier och erfarenhetsutbyte gällande samverkan idag kan ske.